Studiegids

nl en

Practicum Financieel Recht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER)

Beschrijving

Tijdens het vak Practicum Financieel Recht komen studenten intensief in aanraking met de werking van het financiële recht in de praktijk. Aan de hand van acht door praktijkjuristen verzorgde colleges en acht aan de praktijk ontleende opdrachten leert u onder andere processtukken schrijven en contracten en andere documentatie opstellen of beoordelen. In het kader van het vak Practicum komen tevens de verschillende rechtsgebieden waaruit het financiële recht is opgebouwd aan de orde (waaronder het bestuursrecht/publiekrecht, het civiele recht, het ondernemingsrecht, het Europese recht en het faillissementsrecht). Deelnemers aan het vak zullen inzien dat bepaalde vraagstukken vanuit diverse perspectieven benaderd kunnen worden.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak heeft tot doel u inzicht te geven in de werking van het financiële recht in de praktijk, door u zelfstandig processtukken en contracten te laten schrijven op basis van aan de praktijk ontleende procesdossiers die u ter beschikking krijgt.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven: u heeft vaardigheden ontwikkeld waaronder het analyseren van vragen die zich in de praktijk voordoen of kunnen voordoen en het schrijven van gerichte en wetenschappelijk onderbouwde adviezen en processtukken.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Verschillende leden van de vakgroep Financieel recht en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voor deze colleges aanbevolen stof;

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: practica

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Verschillende leden van de vakgroep Financieel recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: iedere student maakt gedurende de cursus zes schriftelijke stukken, op basis van een aan de praktijk ontleend “modeldossier”.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het maken van zes schriftelijke stukken. Tellen gelijkelijk mee.

Inleverprocedures

 • De inleverprocedures van de practicumopdrachten staan in het Werkboek.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
geen

Werkboek:
Werkboek Practicum Financieel Recht

Reader:
geen

Contact

 • Vakcoördinator: mw.mr. G.A. Janssen

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat ondernemingsrecht)

 • E-mail: g.a.janssen@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Hazelhoff Centre for Financial Law

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO