Studiegids

nl en

Privatissimum Financieel Recht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Tijdens het Privatissimum moet u een aantal schriftelijke opdrachten maken en één mondelinge voordracht houden (referaat). In de week dat u een referaat voorbereidt, maakt u geen schriftelijke opdracht. Voor iedere opdracht krijgt u een volle week de tijd. De schriftelijke opdrachten worden van week tot week door de docent tijdens de bijeenkomsten uitgereikt en moeten een week later aan het begin van de bijeenkomst worden ingeleverd. De week daarop krijgt u het ingeleverde werk voorzien van commentaar en cijfer terug. Op die bijeenkomst wordt de gecorrigeerde opdracht tevens besproken.

Het Privatissimum kent een thematische en meer wetenschappelijke benadering dan het Practicum (dat vooral gericht is op de voor de rechtspraktijk benodigde vaardigheden).

Tijdens het Privatissimum Financieel Recht maakt u in 8 intensieve en interactieve bijeenkomsten kennis met actuele onderwerpen. Meer in het bijzonder is het thema van het Privatissimum Financieel Recht gekoppeld aan het onderzoeksprogramma van het Hazelhoff Centre for Financial Law. Aan de orde kunnen onder andere komen: maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethiek in de financiële sector, oneerlijke handelspraktijken, de woekerpolisaffaire, securitisaties en andere bijzondere transactievormen, kapitaaleisen die van toepassing zijn op banken en verzekeraars en maatregelen genomen als gevolg van de financiële crisis.

Gedacht zou kunnen worden aan de Interventiewet, die De Nederlandsche Bank onder meer de bevoegdheid geeft om activa en passiva, of aandelen van een bank of verzekeraar, over te dragen aan een andere onderneming, wanneer die bank of verzekeraar in onomkeerbare problemen verkeert. U zult op basis van wetenschappelijk onderzoek tot een oordeel komen over deze nieuwe wetgeving.

Ook komen in het kader van het Privatissimum de verschillende rechtsgebieden waaruit het het financiële recht is opgebouwd aan de orde (waaronder het bestuursrecht/publiekrecht, het civiele recht, het ondernemingsrecht, het Europese recht en het faillissementsrecht). Deelnemers aan het vak zullen inzien dat bepaalde vraagstukken vanuit diverse perspectieven benaderd kunnen worden. De bijzondere zorgplicht van financiële dienstverleners voor particuliere cliënten is een voorbeeld hiervan: de bijzondere zorgplicht is zowel af te leiden uit ongeschreven normen in het privaatrecht, als ook uit de Wet op het financieel toezicht. Het is interessant om te onderzoeken hoe ver deze zorgplicht, bezien vanuit de verschillende perspectieven, reikt.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het doel van het vak is het aanleren van voor rechtswetenschappelijk onderzoek noodzakelijke onderzoeks- en schrijfvaardigheden. Daarnaast dragen de te maken opdrachten bij aan verdieping van de kennis van de studenten en inzicht in een financieelrechtelijk deelterrein of thema.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • grondige kennis en inzicht in het financieel recht en in staat zijn juridische problemen op te lossen

 • onderzoeksresultaten helder, kernachtig en in logische samenhang presenteren in woord en geschrift

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: geen

 • Namen docenten: n.t.b.

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: privatissima

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: Verschillende leden van de vakgroep Financieel recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het maken van vijf schriftelijke opdrachten én het houden van een referaat. Tellen gelijkelijk mee.

Inleverprocedures
Zie de Leidraad. Nadere informatie zal tevens op Blackboard beschikbaar zijn.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

Werkboek:
Leidraad Privatissimum Financieel Recht

Reader:
Geen

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. V.Y.E. Caria

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat ondernemingsrecht)

 • E-mail: v.y.e.caria@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: balie: maandag t/m vrijdag 09.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO