Studiegids

nl en

Internationale financiële transacties in de praktijk

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Veel transacties die plaatsvinden op nationale en internationale financiële markten krijgen meer en meer een gestandaardiseerd karakter. Een groot voordeel van het werken met dergelijke standaardovereenkomsten is dat onderhandelingen over dit type transacties tussen partijen relatief snel kunnen worden afgerond, en partijen snel weten waar zij aan toe zijn. In het vak ‘Internationale financiële transacties in de praktijk’ wordt aandacht besteed aan de werking, de juridische aspecten van een aantal veel voorkomende transactievormen, en de documentatie die daarbij doorgaans wordt gebruikt. Daarbij is te denken aan:

 • documentatie die wordt gebruikt om het verstrekken van bedrijfskredieten vast te leggen (o.a. de standaarddocumentatie opgesteld door de Loan Market Association)

 • documentatie opgesteld door de International Swap Dealers Association (ISDA) voor het aangaan van derivatentransacties

 • veel voorkomende standaardbepalingen in zekerheidsovereenkomsten

 • bankgaranties

 • documentatie die wordt gebruikt in het kader van de uitgifte van bedrijfsobligaties

 • overeenkomsten strekkende tot het lenen van effecten (securities lending)

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verwerven van kennis over de werking van enkele veel voorkomende financiële transacties.
Het verwerven van kennis over de juridische aspecten van dergelijke transacties.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van en ervaring met de standaarddocumentatie die wordt gebruikt bij veel voorkomende transacties op de nationale en internationale financiële markten

 • kennis van de juridische complicaties die zich in dergelijke transacties kunnen voordoen en de wijze waarop met die complicaties omgegaan kan worden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 20 (interactieve) hoorcolleges

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. M. Haentjens, Prof. mr. R.P. Raas, Prof. mr. W.A.K. Rank en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof en voorbereiden opgegeven vragen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk open boek tentamen (open vragen).

Het hertentamen kan mogelijk mondeling worden afgenomen.
Actieve deelname aan de plenaire discussie en aan de beantwoording van de opgegeven vragen tijdens de hoorcolleges wordt beoordeeld met een cijfer dat zal meetellen voor het eindcijfer: bij goede class participation wordt het cijfer voor het tentamen met 0,25 opgehoogd.

Inleverprocedures

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Zal worden bekendgemaakt op Blackboard en in de Syllabus

Werkboek:
Syllabus Internationale financiële transacties in de praktijk.

Contact

 • Vakcoördinator: Mw mr. V.Y.E. Caria

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat ondernemingsrecht)

 • E-mail: v.y.e.caria@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00-13.30uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO