Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Practicum Jeugdrecht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het practicum zal worden verzorgd door de sector familie- en jeugdrecht van de rechtbank Den Haag in samenwerking met de afdeling Jeugdrecht. In dit practicum zal een sterk accent liggen op de rechtspraktijk van het familie- en jeugdrecht (o.a. kinderontvoering, omgang, ouderlijk gezag na scheiding, jeugdbescherming, jeugdstrafrecht) en maakt u verschillende opdrachten omtrent het familie- en jeugdrecht, waarbij bijzondere aandacht is voor het procesrecht.
Bij de vorm van de opdrachten ligt het accent op het aanleren van voor de rechtspraktijk noodzakelijke schriftelijke vaardigheden en onderzoeksvaardigheden, toegespitst op de functie van een dergelijk stuk (zoals een verzoekschrift aan de rechtbank, het voorbereiden van een pleitnota (met pleidooi) in een internationale kinderontvoeringszaak, waarbij mogelijke teruggeleiding van het kind naar het land van herkomst centraal staat). De inhoud van de opdrachten vergt verdieping van de student in diverse thema’s van het familie- en jeugdrecht.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Het doel van het vak is tweeledig. Enerzijds beoogt het vak u vertrouwd en vaardig te maken met een aantal voor de rechtspraktijk noodzakelijke ambachtelijke (procedurele) vaardigheden, het verwerven van de daarvoor benodigde kennis van het vakgebied en de daarvoor benodigde documentatie, alsmede het strategisch doch juridisch juist gebruiken van de opgedane kennis. Anderzijds beoogt het vak de door u opgedane kennis van en inzicht in het familie- en jeugdrecht verder te verdiepen door een aantal specifieke leerstukken en thema’s binnen het familie- en jeugdrecht aan de orde te stellen aan de hand van een concrete casus.
Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U heeft inzicht verkregen in de (procedurele) toepassing van het familie- en jeugdrecht en is in staat kennis over het positieve recht in de context van de rechtspraktijk te plaatsen;

 • U bent in staat de reeds opgedane kennis te operationaliseren ten behoeve van (keuzes binnen) de familie- en jeugdrechtspraktijk;

 • U bent in staat om de juiste informatie te zoeken om problematische vraagstukken in behandeling te kunnen nemen;

 • U heeft onderscheidingsvermogen ontwikkeld ten aanzien van de verschillende rollen binnen het familie- en jeugdrecht en ten aanzien van de verschillende soorten opdrachten. U heeft zich dus het ‘partij-denken’ of het denken vanuit bepaalde belangen eigen gemaakt en kan afwegingen maken vanuit normatieve en ethische perspectieven alsmede vanuit doelmatigheidsoverwegingen.

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

In ieder geval:
1 gezamenlijke uitgebreide startbijeenkomst op de Rechtbank Den Haag (dagdeel);
4 kleinschalige, zeer intensieve werkgroepbijeenkomsten voor bespreking van de opdrachten;
4 kleinschalige, zeer intensieve werkgroepbijeenkomsten voor presentaties;
1 afsluitende bijeenkomst op de Rechtbank Den Haag (dagdeel);
1 gastcollege
1 excursie

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • 5 tussentijdse schriftelijke opdrachten (90% eindcijfer) en 1 mondelinge presentatie (10% eindcijfer); om het vak te halen moet voor alle onderdelen van het vak een voldoende worden behaald.

 • Daarbij kunnen maximaal twee als onvoldoende beoordeelde opdrachten worden ‘gerepareerd’ met behulp van de feedback van de docent, waarbij het maximale cijfer voor de herkanste opdracht een 6 is.

 • Als u binnen het studiejaar niet voor alle onderdelen van het vak (evt na herkansing) een voldoende heeft behaald, verliezen eventuele voldoendes die u heeft behaald voor onderdelen hun geldigheid. U dient dan alle onderdelen in een volgend studiejaar te herkansen.

Inleverprocedures
n.n.b.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • studenten worden zelf geacht de literatuur en jurisprudentie te verzamelen die bij het maken van het schriftelijk werk nodig zijn.

Aanbevolen studiemateriaal
n.n.b.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. A.E.J. Satink

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3. 33

 • Bereikbaarheid: Per e-mail en tijdens het spreekuur (zie Blackboard)

 • Telefoon: 071 – 527 7962

 • E-mail: a.e.j.satink@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Privaatrecht

 • Afdeling: Jeugdrecht

 • Kamernummer secretariaat: C2.02

 • Openingstijden: balie van maandag t/m vrijdag van 09.00- 13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 6056 / 7235

 • E-mail: jeugdrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Omdat dit vak praktische oefeningen bevat, geldt een aanwezigheidsplicht en wordt actieve deelname verwacht (zie de Leidraad die geplaatst wordt op Blackboard).