Studiegids

nl en

Practicum Arbeidsrecht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Het practicum is een onderwijsvorm waarbij – evenals in het privatissimum – de zelfwerkzaamheid van de studenten centraal staat. Het verschil tussen het practicum en het privatissimum is dat bij het practicum verschillende onderwerpen worden uitgediept, terwijl in het privatissimum één thema centraal staat.

Bij het practicum worden de verschillende onderwerpen uitgediept door het schrijven van schriftelijke opdrachten, het houden van een referaat en het deelnemen aan discussies over de verschillende onderwerpen. De onderwerpen worden geselecteerd op grond van relevantie voor de arbeidsrechtpraktijk en actualiteit.

Het practicum is gericht op het aanleren van voor de praktijk noodzakelijke vaardigheden. Van de studenten wordt verwacht dat zij in staat zijn een juridisch probleem te analyseren en dit aan de hand van relevante literatuur en jurisprudentie op te lossen door middel van een begrijpelijk en goed opgebouwd origineel betoog.

Leerdoelen

Doel van het vak:

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt zich in korte tijd diverse onderwerpen eigen maken en uitwerken in een verdiepende opdracht;

 • U kunt ten behoeve van de analyse en de oplossing van vraagstukken zelfstandig informatie verzamelen en selecteren;

 • Bij de analyse van vraagstukken kunt u diverse bronnen raadplegen en kritisch interpreteren om op deze wijze een gefundeerde mening te geven over, dan wel originele en creatieve juridische oplossingen aan te dragen voor de (onderzoeks)vragen;

 • U kunt de grondbeginselen van het arbeidsovereenkomstenrecht, het sociale zekerheidsrecht, het internationale arbeidsrecht en het collectieve arbeidsrecht in onderlinge samenhang toepassen op complexe casuïstiek en abstracte vraagstukken;

 • U kunt vraagstelling, onderzoek, conclusies en bronvermelding presenteren in een helder en gestructureerd beknopt betoog dat voldoet aan de eisen van het juridisch-wetenschappelijk onderzoek;

 • U kunt een helder en goed gepresenteerd referaat houden;

 • U bent in staat om constructief deel te nemen aan discussies over de verschillende onderwerpen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 8

 • Namen docenten: Prof. mr. S. F. Sagel, mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Vijf schriftelijke opdrachten

 • Referaat

 • Iedere deelnemer wordt vrijgesteld van de opdracht die wordt ingeleverd in de week waarin hij zijn referaat zal houden. Een en ander volgt uit het rooster.

 • De opdrachten en het referaat tellen ieder gelijkelijk mee bij de bepaling van het eindcijfer (ieder voor één zesde deel)

 • NB voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het studiejaar indien het vak dan nog niet is behaald.

Inleverprocedures
Wekelijks uitgeprint vóór aanvang van de bijeenkomst en via Blackboard.

Examenstof

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • Literatuur: geen (studenten moeten literatuur en jurisprudentie zelf zoeken)

Werkboek:

 • wordt voor aanvang van het practicum gepubliceerd op Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Mr. dr. M.Y.H.G. Erkens

 • Werkadres: KOG

 • Bereikbaarheid: ma, di, do, vr

 • Telefoon: 071 – 5 27 76 36/7637

 • E-mail: m.y.h.g.erkens@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B 121

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.30- 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 5 27 76 36

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl