Studiegids

nl en

Collectief Arbeidsrecht

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In het vak collectief arbeidsrecht staan de thema’s collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao-recht en stakingsrecht) en medezeggenschapsrecht centraal. De doorwerking van collectieve afspraken op het niveau van de individuele arbeidsovereenkomst is een ander belangrijk thema. Er wordt kort aandacht besteed aan het polderoverleg en de daarbij behorende instituties (SER, Stichting van de Arbeid, Pensioenfondsen) en aan collectieve arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. Daarnaast is er apart aandacht voor betrokkenheid van vakbonden en ondernemingsraad bij een reorganisatie en de betekenis van een in dat kader afgesloten sociaal plan. Cao-recht bij overgang van onderneming komt ook aan de orde. Ten slotte is er aandacht voor de Wet Melding Collectief Ontslag.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Na afronding van het vak hebben studenten overzicht van het collectieve arbeidsrecht verworven (cao, medezeggenschap en collectieve actie), zie verder de eindkwalificaties.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen toe te passen op complexe casus op individueel niveau;

 • de geldigheid van de collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen te beoordelen;

 • het belang van het systeem van collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen te plaatsen in zijn historische context en te beredeneren voor de toekomst;

 • de internationale normen toe te passen op collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen;

 • zich een oordeel te vormen op problemen op het grensvlak tussen zeggenschap en cao’s;

 • analyses van aangeboden casuïstiek schriftelijk te presenteren.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss, prof. mr. S.F. Sagel, mr. L.C.J. Sprengers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss, prof. mr. S.F. Sagel, mr. L.C.J. Sprengers

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen voorgeschreven stof, maken werkgroepcasus

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Afsluitend tentamen (open vragen aan de hand van casus, 100% van het eindcijfer)

 • Mogelijk kan dor middel van een schriftelijke opdracht een vrijstelling worden verkregen van 20% van het tentamen, waarmee dan ook 20% van het eindcijfer kan worden behaald.

 • NB Voldoende deelcijfers komen te vervallen aan het eind van het studiejaar wanneer het vak niet in zijn geheel is behaald.

Inleverprocedure
Zie Blackboard

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

 • A.T.J.M. Jacobs, Collectief arbeidsrecht, Deventer: Kluwer (juiste druk wordt bekend gemaakt op blackboard)

 • Reader collectief arbeidsrecht

 • Wetgeving sociaal recht (juiste druk wordt bekend gemaakt op blackboard)

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Sociaal recht

 • Kamernummer secretariaat: B121

 • Openingstijden: ma t/m vrijdag 9u30-12u30

 • Telefoon secretariaat: 071 5277636

 • E-mail: sociaalrecht@law.leidenuniv.nl