Studiegids

nl en

Afrika Geschiedenis en Antropologie 1: Bouwstenen van de Afrikaanse Geschiedenis

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

In this introductory course to African Studies we will be dealing with history, in which history is taken to be a description of events and process that have taken place in human life. We will be looking at history and attempting to describe what history means. How history comes into being, and how history is different from Anthropology. What makes history, what makes anthropology and how do these disciplines relate to the study of Africa and its people.

History is never just history, it is always an interpretation of the past made possible with the sources at hand. Without source material to validate what is being told there can be no history, but mere fantasy. Sources root history in the past and are the raw building blocks used in the construction of history.

In this course we will be looking at sources that can be used for the writing of academic histories dealing with Africa. Students will participate in field visits to the museums, libraries and archives, and actively pose the following questions:
i.) Who, wrote or produced the source.
ii.) What, is the source. Is it a written source, or is it typed, or is it spoken, or is it drawn.
iii.) When, was the source produced.
iv.) Where, was the source produced.
v.) Why, was the source produced.
Each of these five points can be further developed and expanded upon, and each of these queries determines what a source has to tell us about the past.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over academische vaardigheden (argumentatieleer en wetenschappelijke integriteit) die worden verzorgd door het EAV.

Leerdoelen

* 1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken. - 2. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. Students will learn about sources for African History.
  1. Students will be able to assess and test the validity of a variety of written, spoken and material sources used for the production of academic texts dealing with the historical past of Africa.
 • 6.Students will be able to present their findings regarding specific sources used in the production of African History.
  Etc.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

140 uur (5 ECTs): – Hoorcollege: 9 × 2 uur = 18 uur – Werkcollege Academische Vaardigheden: 2 × 2 uur = 4 uur – Bestuderen van de cursus literatuur: 10 × 7 uur = 70 – Bezoek aan Musea, Bibliotheek en Archief = 6 uur – Voorbereiding van veld opdrachten = 14 uur – Deelname aan tentamens: 2 × 2 uur = 4 uur – Voorbereiding op tentamen: 2 × 12 uur = 24 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1 (Schriftelijk tentamen)
Deeltoets 2 (Schriftelijk tentamen)

Weging
Toetsing vindt plaats door middel van twee tentamens, een mid-term tentamen over de eerste 7 colleges en bijbehorende literatuur, en een eind tentamen over de gehele cursus stof. Het mid-term tentamen telt voor 40% van het eind cijfer, het eind tentamen voor 60%.

Om het vak succesvol te kunnen afronden, moet de student aan beide tentamens deelgenomen hebben, en voor beide tentamens tenminste een 3 gehaald te hebben. Indien het gewogen eindcijfer lager is dan een 5.5 kan de student 1 herkansingstentamen doen, de uitslag waarvan 100% van het eindcijfer zal zijn. Er is geen herkansingsmogelijkheid van de individuele tentamens.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Blackboard

Cursus literatuur, opdrachten en mededelingen zullen op Blackboard geplaatst worden.

Blackboard

Literatuur

Nancy J. Jacobs, African History through Sources: Colonial Contexts and Everyday Experiences, c. 1850 – 1946 New York: Cambirdge Univeristy Press, 2014.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Prof. dr. J.B. Gewald

Tel: 071 5273115
Office hours: Wednesdays, 15.00-17.00, Huizinga 2.72a

Opmerkingen

Laptop Beleid: Om te zorgen dat iedereen zijn aandacht bij het onderwerp houdt, is het niet toegestaan een laptop te gebruiken tijdens de hoorcolleges.
De collegereeks bestaat uit 9 hoorcolleges en drie “veld” bezoeken van elk 2 uur. De studenten worden geacht voorafgaand aan het college of bezoek de voorgeschreven cursusliteratuur te hebben bestudeerd.
Tijdens het hoorcollege zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen over de cursus literatuur.
Er bestaat een aanwezigheidsplicht voor dit college.