Studiegids

nl en

Grieks voor niet-classici (eerste helft)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In het eerste semester maakt de student kennis met nominale (naamvalssysteem; substantiva, adiectiva en pronomina) en verbale (tempus, modus, diathese) vormen van het klassiek Grieks. Verder leert hij/zij syntactische structuren herkennen en verwerft zich een basisvocabulaire bestaande uit frequent voorkomende Griekse woorden.

In het tweede semester (zie vak: Grieks voor niet classici, tweede helft) bestendigt en vermeerdert de student zijn/haar kennis van de vormleer en de syntaxis van het Grieks, vergroot zijn/haar kennis van het vocabulaire, en doet ervaring op met het lezen van originele Griekse teksten, waarbij hij/zij ook het woordenboek leert hanteren.

Leerdoelen

Kennis: elementaire kennis van de morfologie en syntaxis van Griekse naam- en werkwoordsvormen, en van een basisvocabulaire.

Vaardigheden: Aan het eind van het eerste semester kan de student eenvoudige Griekse tekstpassages met begrip lezen; hij/zij is in staat morfologische en syntactische aspecten van zinnen te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire deze passages van een correcte Nederlandse weergave te voorzien.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

De studielast bedraagt per blok 5 EC × 28 uur = 140 uur:

  • colleges: 28 uur;

  • collegevoorbereiding, en – verwerking grammatica: 54 uur;

  • collegevoorbereiding, en – verwerking grammatica: 54 uur;

  • tentamen: 4 uur.

Toetsing

Elk blok wordt afgesloten met een tentamen dat uit twee deeltoetsen bestaat.

Deeltoets 1: vormleer + vertaling (20 %)
Deeltoets 2: vocabulaire (10 %), grammatica (30 %), vertaling gelezen tekst met vragen (20 %), vertaling niet-voorbereide tekst met aantekeningen (20 %).

Het blok moet met een voldoende eindcijfer worden afgesloten; deeltoets 2 moet voldoende zijn en kan zo nodig worden herkanst.

Blackboard

Enig aanvullend studiemateriaal (oefeningen, grammaticaoverzicht) wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Trudeke Mekking en Hans Oranje: Mouseion. Cursus Grieks voor beginners, Amsterdam: VU University Press 2008, ISBN 9789086592302.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker