Studiegids

nl en

Propedeuse Hoorcollege Economische en Sociale Geschiedenis (ESG)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

-

Beschrijving

In het onderdeel Economische en Sociale Geschiedenis komt de sociaal-economische geschiedenis van de pre-industriële en de moderne, industriële samenleving aan de orde. Afwisselend zal per tijdvak een overzicht worden gegeven van de belangrijke economische ontwikkelingen en de belangrijkste sociale veranderingen en verschuivingen.

De hoorcolleges geven een overzicht van de groei van de Europese economie en de indrukwekkende en ingrijpende sociale verschuivingen die plaatsvonden vanaf het einde van de Middeleeuwen tot het heden.
De sociale verhoudingen veranderden ingrijpend, nieuwe groeperingen zoals de burgerij en de arbeidersklasse lieten hun stem horen en door de omvangrijke migratie van het platteland naar de steden ontstond er een nieuwe sociale structuur. Tussen 1500 en 2000 verzevenvoudigde de bevolking van West-Europa (van 57 miljoen tot 388 miljoen inwoners). De totale productie van goederen en diensten nam zelfs toe met een factor 157 (gecorrigeerd voor inflatie), waarbij het grootste deel van de toename plaatsvond tijdens de afgelopen honderd jaar.
De gemiddelde inwoner van Europa is vandaag de dag meer dan twintig keer zo rijk als vijfhonderd jaar geleden. Hoe bestuderen wij een dergelijk indrukwekkend proces van economische groei en sociale transformatie?

We zullen achtereenvolgens behandelen: de economie in Europa in de 15e en 16e eeuw; de economische bloei van de Republiek en de sociale en culturele veranderingen in de 17e eeuw; de Britse economie in de 18e en 19e eeuw en de opkomst van de burgerij en de positie van de arbeidersklasse na de Industriële Revolutie. Ook zullen de sociale ontwrichting en de sociale veranderingen worden behandeld die nieuwe industriële samenleving en de grote migratiestromen veroorzaakten. We zullen tevens aandacht besteden aan de Verenigde Staten, die vanaf ongeveer 1875 het technologische leiderschap overnamen en sindsdien niet meer hebben afgestaan.

Aan het eind van de collegereeks kijken wij naar belangrijke ontwikkelingen in de rest van de wereld.
In de hoorcolleges besteden we veel aandacht aan de debatten die door sociaal-economisch historici worden gevoerd over de aard en de oorzaken van de ontwikkelingen.

Leerdoelen

 • De student heeft kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop met betrekking tot de economische en sociale geschiedenis.

 • De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 26 uur

 • Zelfstandige literatuurstudie: 112 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen in twee deeltoetsen (ieder 50%) met essayvragen waarin beide leerdoelen getoetst worden.

 • Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

 • Bij een voldoende eindcijfer vindt geen herkansing plaats.

 • Bij een onvoldoende eindcijfer vindt herkansing plaats volgens de herkansingsvoorwaarden tussentoetsen

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de hoorcolleges

Literatuur

 • K. Davids en M. ‘t Hart (red.), De Wereld en Nederland. Een sociale en economische geschiedenis van de laatste duizend jaar (Amsterdam: Uitgeverij Boom 2011).

 • Readerteksten: de leeslijst wordt verstrekt op het vaardighedenwerkcollege.

Aanmelden

Alle eerstejaars propedeuse-studenten zijn in semester 1 voor de hoorcolleges en de reguliere (deel)tentamens automatisch aangemeld. Vanaf semester 2 dienen zij zich aan te melden via uSis

Alle overige studenten en alle deelnemers aan het herkansingstentamen dienen zich aan te melden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de coördinator ESG: dhr. Dr. L.J. Touwen

Opmerkingen

Dit vak is nauw verbonden met het vaardighedenwerkcollege ESG.