Studiegids

nl en

Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd (AGC)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

De werkcolleges horen bij het Hoorcollege Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd. In het onderdeel Algemene Geschiedenis van de Contemporaine Tijd komen de politieke en culturele ontwikkelingen van de moderne tijd aan de orde, van het midden van de negentiende eeuw tot het heden. Aan de hand van de historische bronnen en het handboek wordt de contemporaine geschiedenis in chronologische volgorde behandeld. In de werkcolleges worden de te lezen bronnen mede aan de hand van referaten geanalyseerd.

Leerdoelen

De student heeft:

 • kennis van de geschiedenis van de Contemporaine Tijd, inzicht in de sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van deze periode;

 • kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop;

 • kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 • het vermogen relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken.

De student kan:

 • een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken;

 • feedback geven en ontvangen;

 • bronnen analyseren en in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal: 47 uur:

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Voorbereiden referaat: 7 uur

 • Blackboard-toetsen: 12 uur

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege II. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges ESG en MG in totaal 5 EC voor Vaardigheden II.

Toetsing

 • Partcipatie (80%)

 • Referaat, mondelinge presentatie (10%)

 • Blackboard-toetsen (10%)

De toetsing van de leerdoelen van dit college komen in relevante bovengenoemde toetselementen aan bod.

De beoordeling van het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Als een student opdrachten niet op tijd inlevert of colleges mist kan de docent hiervoor een vervangende opdracht opgeven. Als dit meerdere keren voorkomt kan de student uitgesloten worden van verdere deelname aan het college.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Powerpoints van de colleges

 • Wekelijkse toetsen

Literatuur

 • John P. McKay, Bennett D. Hill, John Buckler en anderen, A History of Western Society. Since 1300, Eleventh edition (Boston en New York 2014). ISBN 9781457642180

 • Reader Algemene Geschiedenis Contemporaine Tijd (Aanvullende teksten op McKay behoren tot de examenstof)

Aanmelden

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij dhr. M.J. Olieman (studiecoördinaat).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Bij de coördinator AGC: mw. E.C. Braat

Opmerkingen

Dit college sluit nauw aan bij het hoorcollege AGC.