Studiegids

nl en

Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Oude Geschiedenis (OG)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

De werkcolleges horen bij het Hoorcollege Oude Geschiedenis en worden zes maal 2 uur per week gegeven; zie het schema op de blackboardsite. De onderwerpen van de opdrachten sluiten aan bij de stof behandeld in de hoorcolleges. Daarnaast zal er een rondleiding in het Rijks Museum van Oudheden plaatsvinden.
De studenten dienen voor elk werkcollege de teksten te bestuderen en schriftelijk te antwoorden op de gestelde vragen en de antwoorden bij de werkcollegedocent in te leveren.

NB: 48 uur voor het eerste werkcollege dient de eerste opdracht te zijn ingeleverd in het postvak van de werkgroepdocent.

Leerdoelen

College Specifiek:

 • kennismaking met diverse antieke bronnen en de problemen die deze oproepen;

 • inzicht in moderne debatten door middel van het lezen van secundaire literatuur over specifieke onderwerpen;

 • leren de argumentatie van eerdere onderzoekers te analyseren en beoordelen; zelfstandig een mening bepalen over controversen;

 • kennis verwerven over de Griekse-Romeinse oudheid, met nadruk op de periode 600 v.C. – 400 n.C; sociaal-economische structuren; de antieke stad; mentaliteitsgeschiedenis; antieke religie; cultuurcontact.

De student heeft:

 • kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop;

 • kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 • het vermogen relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken.

De student kan:

 • een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken;

 • feedback geven en ontvangen;

 • bronnen analyseren en in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal: 47 uur:

 • Bijwonen college: 12 uur

 • Voorbereiden college en opdrachten: 35 uur

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege I. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges VG en AGN in totaal 5 EC voor Vaardigheden I.

Toetsing

 • Participatie (15%)

 • Opdrachten (85%)

Toelichting: de beoordeling voor het werkcollege wordt gegeven op basis van zes schriftelijke opdrachten plus de mondelinge toelichting hierop.

Wat betreft de weging het volgende: het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door (i) bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers in combinatie met (ii) aanvullende eisen. Deze aanvullende eisen betreffen in de regel dat een of meer van de deeltoetsen altijd voldoende moeten zijn.

Herkansing: bij in gebreke blijven wordt éénmalig een vervangende opdracht gegeven waarmee de student nog kan compenseren.

De toetsing van de leerdoelen van dit college komen in relevante bovengenoemde toetselementen aan bod.

De beoordeling van het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Als een student opdrachten niet op tijd inlevert of colleges mist kan de docent hiervoor een vervangende opdracht opgeven. Als dit meerdere keren voorkomt kan de student uitgesloten worden van verdere deelname aan het college.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Communicatie

 • Syllabus

 • Roosters

Literatuur

 • Syllabus (Blackboard)

Aanmelden

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij dhr. M.J. Olieman (studiecoördinaat).

Contact

mw. Dr. K. Beerden

Opmerkingen

48 uur voor het eerste werkcollege dient de eerste opdracht te zijn ingeleverd in het postvak van de werkgroepdocent.