Studiegids

nl en

Propedeuse Vaardighedenwerkcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

Het werkcollege VG is de plaats waar studenten terecht kunnen met vragen over het handboek, en waar wordt gesproken over de beste manier om dergelijke teksten te bestuderen en de (hoorcollege)stof te verwerken. In de werkcolleges worden onderwerpen die tijdens het hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis zijn behandeld verder uitgediept aan de hand van artikelen in de reader. Daarbij is het niet alleen de bedoeling het inzicht in de stof te verdiepen, maar wordt via wekelijke opdrachten en groepsdiscussie ook gereflecteerd op de manier waarop wetenschappers te werk gaan bij het presenteren van hun bevindingen: probleemstelling, argumentatie, en structuur van wetenschappelijke artikelen komen aan bod. Daarbij besteden we ook aandacht aan de maatschappelijke context waarin historici werken. Er wordt verder geoefend in de interpretatie van bronfragmenten en afbeeldingen, en kennisgemaakt met een aantal (digitale) vindplaatsen voor informatie over de Nederlandse geschiedenis.

Leerdoelen

De student heeft:

 • kennis van en inzicht in het Nederlandse en Nederlands-overzeese geschiedverloop na 1550;

 • kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen.

De student kan:

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en te verwerken;

 • werken met Nederlandse heuristieke middelen;

 • feedback geven en ontvangen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal: 46 uur:

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Bestuderen artikelen en opdrachten: 22 uur

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege I. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges OG en AGN in totaal 5 EC voor Vaardigheden I.

Toetsing

 • Participatie (20%)

 • Wekelijkse opdrachten (80%)

Deelopdrachten kunnen niet worden herkanst.

De toetsing van de leerdoelen van dit college komen in relevante bovengenoemde toetselementen aan bod.

De beoordeling van het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Als een student opdrachten niet op tijd inlevert of colleges mist kan de docent hiervoor een vervangende opdracht opgeven. Als dit meerdere keren voorkomt kan de student uitgesloten worden van verdere deelname aan het college.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Opdrachten

 • Studiemiddelen

 • Proeftentamens

Literatuur

 • Handboek: F. Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van Opstand tot heden (Amsterdam 2012)

 • Reader: Vaderlandse Geschiedenis in thema’s. Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Blackboard

Blackboard

Aanmelden

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij dhr. M.J. Olieman (studiecoördinaat).

Contact

dhr. Dr. M.A. Ebben (Coördinator)
dhr. Prof.dr. H.J. den Heijer
mw. Prof.dr. J.S. Pollmann
dhr. Prof.dr. H. te Velde

Opmerkingen

Twaalf werkcolleges aansluitend aan de hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis. Deze werkcolleges moeten worden voorbereid door het lezen van delen uit het handboek en artikelen uit de reader. Daarnaast worden specifieke opdrachten gemaakt.