Studiegids

nl en

Imperia in Azië, 1200-1800

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een vergelijkend en verbindend historisch overzicht van de grote “post-nomadische” imperia rondom Centraal Azië. Na een inleiding over het fenomeen Imperium en de Mongoolse expansie trekken we van Manchu China via Moscovitisch Rusland naar de grote islamitische rijken van de Osmanen in het Midden Oosten, de Safavieden in Iran en de Mughals in India. Twee vragen staan tijdens het college centraal: (1) hoe borduurden deze rijken voort op de Turko-Mongoolse erfenis van de grote veroveraar Chinggis Khan en zijn “warband”; (2) hoe waren deze rijken in staat om ondanks grote interne diversiteit toch politieke cohesie te genereren? Uitgangspunt voor het college vormt het idee van de Arabische historicus Ibn Khaldun (1332-1406) die poneerde dat imperia beginnen met een verovering door een krachtige nomadisch krijgerbende. Het is echter onvermijdelijk dat na verloop van tijd de cohesie van de bende wordt aangetast als gevolg van aanpassingen aan de nieuwe sedentaire omstandigheden. Dit roept de vraag op hoe (semi-)nomadische veroveraars hun rijken door middel van “zwaard” en “pen” bij elkaar wisten te houden.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. De student krijgt vergelijkend en verbindend inzicht in de geschiedenis van de grote Aziatische rijken in de periode 1200-1800.
  1. De student krijgt inzicht in de verschillende perspectieven en methoden van de Area Studies op het gebied van deze rijken.
  1. De student krijgt inzicht in de historische rol van Centraal Azië (Mongolen, Turken, Jurchen) in de geschiedenis van de omliggende rijken.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege

Studielast

5 ects x 28 uur = 140 uur
Bijwonen colleges: 13 × 2 = 26 uur
Toetsing: 2 × 2 uur = 4 uur
Literatuurstudie: 110 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1 (schriftelijk tentamen)
Deeltoets 2 (schriftelijk tentamen)

Weging
Deeltoets 1: 50 %
Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor publiceren van college powerpoints en praktische mededelingen.

Literatuur

Stephen Howe, Empires: A Very Short Introduction (Oxford UP, 2002) – 130 pp
Morris Rossabi, The Mongols: A Very Short Introduction (Oxford UP, 2012) – 125 pp

Door docenten geschreven boek voor college dat in pdf-vorm zal worden verspreid en in 2016 zal verschijnen.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

dhr. Prof.dr. J.J.L. Gommans

Opmerkingen

Geen