Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Metafysica

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de Westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, realisme en idealisme, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd.

Leerdoelen

Studenten verwerven basiskennis van de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de Westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd. Studenten verwerven inzicht in de historische en systematische samenhang tussen metafysische en wetenschappelijke vragen. Studenten oefenen zich in het schrijven van korte, betogende filosfische analyses.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van :

  • de geschiedenis van de metafysica, met nadruk op Aristoteles, Descartes, Kant en Rorty;

  • de ontwikkeling van de metafysica opgevat als categoriale analyse en de samenhang tussen ontologie en epistemologie;

  • de relatie van de metafysica tot andere wetenschappelijke disciplines.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

  • kernbegrippen van de metafysica te hanteren in woord en geschrift;

  • een kort filosofisch essay te schrijven aan de hand van een specifieke opdracht.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

  • Gecombineerd hoor-/werkcollege.

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

  • Volgen van colleges: 14 × 3 uur = 42 uur

  • Schriftelijk eindtentamen: 3 uur

  • Bestuderen van literatuur: 60 uur

  • Huiswerk (opdrachten): 6 × 3 uur = 18 uur

  • Schrijven deelpaper: 16 uur

  • Reserve: 1 uur

Toetsing

  • Huiswerk (zes tweewekelijkse opdrachten): 10%

  • Midterm paper: 40%

  • Schriftelijk tentamen over de gehele collegestof: 50%

Deelname aan de colleges is verplicht. Maximaal twee colleges mogen vanwege bijzondere omstandigheden worden gemist. Wie meer colleges dreigt te missen, dient te overleggen met de docent over de manier waarop de gemiste colleges kunnen worden gecompenseerd.

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Op Blackboard wordt beschikbaar gesteld:

  • verplichte literatuur

  • opdrachten huiswerk

  • midterm paperopdracht

Literatuur

De literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

De manier waarop de (verschillende groepen) studenten zich moeten aanmelden. Dit onderdeel wordt door de onderwijsadministratie ingevuld.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

Niet van toepassing