Studiegids

nl en

Ethiek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel? Hoe staat het met het hedendaagse morele pluralisme?

Leerdoelen

Doelstelling:
De cursus heeft als doel de student kennis te laten maken met de voornaamste discussies en stellingnames in de wijsgerige ethiek, aan de hand van een tekstboek en enkele geselecteerde primaire en secundaire teksten. De student wordt erin getraind hedendaagse en klassieke morele posities te kunnen onderscheiden en van gefundeerd commentaar te voorzien. Ten slotte zal de student worden geoefend in het onder woorden brengen en onderbouwen van eigen morele posities.

Eindtermen:
De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de geschiedenis van het wijsgerig denken over moraal, voornamelijk in Europese context;

 • de voornaamste morele debatten en posities binnen de Westerse wijsbegeerte.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • ingenomen morele stellingen te herkennen, benoemen en van gefundeerd commentaar te voorzien;

 • eigen impliciete morele standpunten of intuïties te herkennen, benoemen en zo mogelijk te rechtvaardigen.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (Standaardtraject), eerste jaar.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Volgen van colleges: 14 × 2 uur = 28 uur

 • Tussentoets en afsluitende toets: 2 × 3 uur = 6 uur

 • Voorbereiding op colleges 14 × 4 uur = 56 uur

 • Voorbereiding tussentoets: 25 uur

 • Voorbereiding afsluitende toets: 25 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen (take home) over de eerste helft van de collegestof, via Blackboard met essay- en multiple choice-vragen (50%);

 • Schriftelijk eindtentamen (take home) over de tweede helft van de collegestof, via Blackboard met essay- en multiple choice-vragen (50%).

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, betstaande uit een schriftelijk (take home) tentamen dat in 3 uur dient te worden afgelegd. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, informatie, collegesamenvattingen en literatuur. De beide take home tentamens zullen ook via Blackboard worden afgenomen.

Literatuur

 • MacIntyre, A Short History of Ethics. A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the 20th Century, revised edition, Taylor and Francis Ltd, 2002.

 • Teksten die via Blackboard of de leesplank in de UB ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht. Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. H.W. Sneller

Opmerkingen

-