Studiegids

nl en

Taalfilosofie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

De cursus geeft een overzicht van twee hoofdlijnen in de twintigste-eeuwse wijsbegeerte van de taal, namelijk de referentietheorie van Frege, Russell, Kripke en anderen, en de taaldadentheorie van John Austin en John Searle. Tevens worden verbanden met de metafysica en de epistemologie belicht aan de hand van vooronderstellingen in de referentietheorie.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste taalfilosofische theorieën van de twintigste eeuw (Frege, Russell, Kripke, Austin, Searle, en anderen);

 • de context waarbinnen deze zijn ontstaan;

 • de hoofdpunten van de kritiek die op deze theorieën zijn geformuleerd.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zowel mondeling als schriftelijk eigen kritische standpunten te formuleren en te beargumenteren met betrekking tot de behandelde filosofische posities binnen de taalfilosofie van de twintigste eeuw.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), tweede jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen van colleges: 14 × 2 = 28 uur

 • Voorbereiden van colleges en bestuderen literatuur: 14 × 4 = 56 uur

 • Midterm take-home en voorbereiding: 20 uur

 • Eindtentamen take-home en voorbereiding: 36 uur

Toetsing

 • Mid-term take-home tentamen

 • Take-home tentamen

De take-home opdracht heeft gerichte vragen over de stof van de cursus en een (keuze uit een) aantal essay-opdrachten.

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een take-home tentamen. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen en het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

 • Literatuur wordt ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. B.G. Sundholm

Opmerkingen