Studiegids

nl en

Wijsgerige antropologie (met tutorial)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Wie is de mens? Deze vraag heeft denkers sinds mensen-heugenis beziggehouden. Terwijl voor sommigen de vraag naar de mens er één was die en passant werd ‘meegenomen’ in veel wijdsere bespiegelingen (bijvoorbeeld over het Zijn), meenden anderen dat deze vraag centraal moest worden gesteld in de wijsgerige bezinning. Onder begeleiding van enkele filosofen uit deze laatste categorie (Kierkegaard, Feuerbach, Freud, Cassirer, Marcel, Plessner, Klages, Buber, Deleuze) zullen we in deze cursus kennismaken met een aantal cruciale alternatieven: dienen we de mens primair te benaderen als geest, als lichaam, als synthese, als ziel, of juist als radicaal onbepaald? Kan de mens overstegen of voorbijgegroeid worden? Wat zijn de consequenties van deze alternatieven voor ons handelen?

Leerdoelen

Doelstellingen

Deze cursus beoogt het bijbrengen van kennis van en inzicht in enkele fundamentele wijsgerige benaderingen van de mens aan de hand van primaire wijsgerige teksten. De student leert reflecteren op de consequenties van die benaderingswijzen voor menselijk handelen, denken, geloven, enz.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • enkele fundamentele wijsgerige benaderingen van de mens en hun implicaties voor menselijk denken en handelen;

 • de relatie van wijsgerige reflectie op de mens tot andere wijsgerige disciplines, met name de ethiek en de kennisleer.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • fundamentele wijsgerige benaderingen van de mens te onderscheiden, te benoemen en te analyseren;

 • primaire wijsgerige teksten grondig te lezen en te analyseren;

 • een eigen verhouding te vinden tot de diverse antropologische denkmodellen.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (2 uur) en tutorial (2 uur)

Voor zowel het college als het tutorial geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Volgen van colleges en tutorials: 14 × 4 uur = 56 uur

 • Bestuderen van de verplichte literatuur: 39 uur

 • Maken van opdrachten: 18 uur

 • Voorbereiding tentamen: 21 uur

 • Maken deel- en eindtentamen (take home): 2 × 3 uur = 6 uur

Toetsing

 • Schriftelijk deeltentamen (take-home), af te leggen via Blackboard op het in het tentamenrooster vermelde tijdstip (3 uur): 40%

 • Schriftelijk eindtentamen (take-home), af te leggen via Blackboard op het in het tentamenrooster vermelde tijdstip (3 uur): 60%

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een take-home tentamen via Blackboard (3 uur). Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en samenvattingen, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten, etc.

Literatuur

De wekelijks te bestuderen literatuur is beschikbaar in de UB en/of op het internet. Het betreft primaire teksten die thuis grondig dienen te worden bestudeerd. Het verdient aanbeveling om althans te proberen de teksten in de oorspronkelijke taal te lezen. Wie daartoe niet bij machte is, kan gebruik maken van vertalingen.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. H.W. Sneller

Opmerkingen