Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Middeleeuwse wijsbegeerte

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Basiskennis van de Antieke Wijsbegeerte wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

In dit college wordt een reeks filosofische thema’s gevolgd vanuit de late Oudheid, door de Middeleeuwen, tot de vroeg-moderne tijd. Voorbeelden zijn: individualiteit, geest-ziel-lichaam, causaliteit, deugdethiek, vrijheid-contingentie-voorzienigheid. Zo wordt duidelijk hoe de filosofie zich heeft ontwikkeld in deze periode, die wordt gekenmerkt door grote politieke en culturele veranderingen.

Door het vergelijken van de Latijnse, Grieks-Byzantijnse, Joodse en Arabische bijdragen aan de diverse thema’s wordt de methode van de vergelijkende filosofie ook toegepast binnen de “westerse” traditie, en blijkt deze in feite in hoge mate te hebben geprofiteerd van buiten-Europese invloeden.

Ten slotte beoogt dit overzicht een aantal inzichten te identificeren waardoor de Middeleeuwse filosofie van betekenis is geweest voor de (vroeg-) moderne wijsbegeerte.

Leerdoelen

Doelstellingen

 • Studenten verkrijgen overzicht over de ontwikkeling van de middeleeuwse wijsbegeerte in haar historische context.

 • Studenten volgen de ontwikkeling van filosofische thema’s over een langere periode.

 • Studenten verkrijgen bekendheid met toonaangevende genres en teksten uit de middeleeuwse wijsbegeerte.

 • Studenten verkrijgen bekendheid met invloeden vanuit diverse religieuze en culturele achtergronden.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van :

 • de geschiedenis van middeleeuwse wijsbegeerte in hoofdlijnen;

 • de ontwikkeling van belangrijke filosofische thema’s in de periode;

 • de betekenis van nieuwe inzichten in de middeleeuwse wijsbegeerte voor latere filosofie;

 • de betekenis voor interculturele uitwisseling voor de vernieuwing van de filosofie in de Middeleeuwen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • een overzicht van de middeleeuwse wijsbegeerte in hoofdlijnen te geven;

 • filosofen en stromingen op grond van inhoud te dateren en te plaatsen in een ruimere historische context;

 • het ontstaan en de ontwikkeling van filosofische vragen en antwoorden in de middeleeuwse wijsbegeerte te beschrijven over een langere periode;

 • de belangrijkste genres en teksten van de middeleeuwse wijsbegeerte te interpreteren, met begrip voor de problemen die met het vertalen van deze teksten samenhangen.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor/werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Volgen van colleges: 14 × 3 uur = 42 uur

 • Maken deel- en eindtentamen: 2 × 3 uur = 6 uur

 • Bestuderen handboek: 36 uur

 • Voorbereiding colleges inclusief teksten en opdrachten: 12 × 3 uur = 36 uur

 • Voorbereiding tentamens: 2 × 10 uur = 20 uur

Toetsing

 • Schriftelijke deeltentamen met essayvragen: 50%

 • Schriftelijk eindtentamen met essayvragen: 50%

 • Participatie aan het college en voorbereiding van teksten en opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een schriftelijk tentamen met essayvragen. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar maken van aanvullend tekst- en beeldmateriaal en de tijdens college getoonde PowerPoints, en voor de uitwerking van opdrachten.

Literatuur

 • A.S. McGrade (ed.) 2013. Cambridge Companion to Medieval Philosophy. Cambride: Cambridge University Press.(digitale versie toegankelijk via de UB).

 • Syllabus Teksten en opdrachten Middeleeuwse wijsbegeerte. (Verkrijgbaar via Readeronline )

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. F.A.J. de Haas

Opmerkingen