Studiegids

nl en

De vroegmoderne staat als familiebedrijf: dynastieke belangen in binnenlands en buitenlands beleid in Europa (1300-1800)

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Beide BA-Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde afstudeerrichting als het BA-Seminar.

Beschrijving

Als we aan een dynastie denken, denken we meestal aan een reeks vorsten die elkaar opvolgden. Maar veel vorsten hadden (buitenechtelijke) broers en zussen, overtollige tantes, vijandige ooms, lastige zwagers en ambitieuze neven – personen die vaak een positie van aanzienlijke macht bekleedden in laatmiddeleeuwse en vroegmoderne staten. Historici erkennen steeds meer dat de dynastieke groep een centrale rol innam in vroegmoderne staten, als steunpilaar óf bedreiging van vorstelijke macht. De vraag hoe vroegmoderne vorsten hun eigen belangen en die van hun familieleden manageden – welke functie kregen broers, met wie trouwden zusters? – raakt dus aan de bredere thematiek van zowel staatsvorming als diplomatie. In dit college zullen we ingaan op de (mogelijke) carrières van vorstelijke familieleden en de repercussies hiervan voor binnenlands en buitenlands beleid. Studenten zullen een casus selecteren en die aan de hand van primaire bronnen (correspondenties, hofordonnanties, vorstelijke egodocumenten, beschrijvingen van hofceremoniën, reisverslagen, nieuwsbrieven, verdragsteksten etc.) en theoretische kaders uitwerken.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

  1. een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij:
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.
  1. bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.
  1. bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. heeft inzicht in de historiografie en theorievorming omtrent staatsvorming en internationale betrekkingen in laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa.
  1. heeft inzicht in de ontwikkeling van aristocratische families en vorstelijke dynastieën in laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa.
  1. kan samenwerken met andere studenten, nl. in het opzetten van een gezamenlijk college, het geven en accepteren van feedback van medestudenten.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges: 28 uur

 • Voorbereiding colleges d.m.v. lezen literatuur en maken van opdrachten: 50 uur

 • Voorbereiding presentatie/gezamenlijk college (inclusief voor- en nabespreking): 40 uur

 • Verrichten zelfstandig onderzoek en schrijven werkstuk: 162 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  Getoetste leerdoelen: 1-5,7-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-5, 7-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 6, 10

Weging
Werkstuk: 70 %
Referaat: 20 %
Participatie en opdrachten: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van het werkstuk geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Het beschikbaar stellen van informatie.

 • Literatuur.

 • Het delen en bediscussiëren van onderzoeksresultaten.

Literatuur

Literatuur wordt ter beschikking gesteld via blackboard en in de colleges. Ruim voor aanvang van de colleges zal worden aangekondigd via Blackboard wat voor de eerste bijeenkomst moet worden gelezen.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

mw. Dr. E.M. (Liesbeth) Geevers

Opmerkingen

Geen