Studiegids

nl en

Geschiedenis van de Wereldeconomie in de Twintigste Eeuw

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Propedeuse Geschiedenis, in elk geval tentamen ESG en vaardighedenwerkcollege ESG/MG/AGC

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een overzicht van de ontwikkeling van de wereldeconomie in de twintigste eeuw. Uitvoerige aandacht wordt besteed aan de ‘globalisering’, de veranderende structuur van de wereldeconomie en de veranderende rol van de natie-staat. Vervolgens komt een drietal soorten stromen in de internationale economie aan bod: goederen (handel), kapitaal (investeringen) en mensen (arbeid). Het institutionele kader, in het bijzonder het internationale monetair systeem, wordt geschetst. Tot de centrale thema’s van het hoorcollege behoren eveneens de relaties tussen Noord en Zuid, de relatie tussen Amerika en Europa, en de perioden van crisis die optraden in de jaren dertig en zeventig. Het college eindigt met beschouwingen over veranderende arbeidsverhoudingen en de reikwijdte van het fenomeen ‘globalisering’. Ook de kredietcrisis en de Europese integratie komen hierbij aan de orde.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd, de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief, en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast: 5EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen van de colleges: 2 × 13 = 26 uur

 • Wekelijks voorbereiden literatuur: 12 × 7,5 = 90 uur totaal ca 500 pp.

 • Tentamen voorbereiden: 20 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: schriftelijke tussentoets met essayvragen.
Deeltoets 2: schriftelijke eindtoets met essayvragen.
Het eindcijfer voor dit college komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Weging
Deeltoets 1: 40%
Deeltoets 2: 60%

 • Men mag de deeltoetsen met elkaar compenseren

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

Aan het hertentamen kan alleen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor: PowerPoint-presentaties, voorbeeldvragen, en nadere informatie.

Literatuur

 • Jeffry A. Frieden, Global capitalism; Its fall and rise in the twentieth century (New York/Londen 2006).

 • David Held e.a., Global transformations; Politics, economics and culture (Cambridge: Polity, 2003 [eerste druk 1999]).

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Dr. L.J. Touwen

Opmerkingen

Geen