Studiegids

nl en

Geschiedenis van Rusland, onder tsaren en communisten

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Rusland is anders en toch nabij. De Russische geschiedenis confronteert ons westerse waarnemers met bijzondere fenomenen die tot op de dag van vandaag hun uitwerking in Rusland niet hebben verloren. De bedoeling van het hoorcollege is de historische samenhang te verklaren van autocratie en dienststaat onder de Russische tsaren en van revolutie en dictatuur onder de Sovjetcommunisten, om vervolgens de invloed hiervan te bepalen op de lotgevallen van de gewone Russen. Centraal staat hierbij de vraag hoe de politieke en sociale geschiedenis van Rusland zich verhoudt tot de westerse algemene geschiedenis. Hoort Rusland erbij of gaat het zijn eigen weg?

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

  1. Een algemeen kennisoverzicht van de geschiedenis van Rusland, vanaf het begin in de negende eeuw met de opkomst van het Rijk van Kiev tot en met de Russische Revolutie en het einde van de Sovjetunie in de twintigste eeuw.
  1. Inzicht in de belangrijkste sleutelbegrippen en specifieke kenmerken van deze geschiedenis, alsook van de geschiedkundige discussies hierover.
  1. Vaardigheid in het kunnen plaatsen van de Russische geschiedenis in het kader van de algemene geschiedenis, en het kunnen plaatsen van vertaalde primaire bronfragmenten in hun historische context en duiding.
  1. Vermogen om een zelf gekozen deelonderwerp uit de stof te documenteren en uit te werken tot een kort historisch essay waarin thema, context en betekenis tot uitdrukking komen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • contacturen (colleges): 26 uur

 • toetsing (take-home toets en schriftelijk tentamen): 14 uur

 • zelfstudie (lezen en voorbereiden): 100 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: mid-term take-home opdracht voor essay van circa 500 woorden
Deeltoets 2: schriftelijk tentamen over de gehele stof aan de hand van kennis- en inzichtvragen

Weging
Deeltoets 1: 30%
Deeltoets 2: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Geoffey Hosking, Russia and the Russians, a history (Harvard University Press 2001, of een latere editie)

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent via de mail: dhr. Dr. J.H.C. Kern

Opmerkingen

In het hoorcollege wordt een chronologisch overzicht gepresenteerd vanaf de vroegste geschiedenis van Rusland, via de Russische Revolutie van 1917 tot aan het einde van de Sovjetunie in 1991. Verschillende aspecten en interpretaties hiervan worden besproken aan de hand van het standaardwerk van Geoffrey Hosking, Russia and the Russians (Harvard 2001). Bovendien worden capita selecta uit de Russische geschiedenis toegelicht met behulp van de op het college uit te reiken bronfragmenten (in Engelse vertaling). Halverwege het semester vindt een take-home toets plaats middels een essay over een nader te kiezen deelonderwerp. Het college stuit af met een schriftelijk tentamen bestaande uit gedifferentieerde kennis- en inzichtvragen over het geheel van handboek, collegestof en uitgereikte teksten.