Studiegids

nl en

Wittgensteins Philosophische Untersuchungen

Vak
2015-2016

Toegangseisen

 • BA-studenten Wijsbegeerte: propedeuse Wijsbegeerte en verplichte onderdelen van het tweede jaar zijn afgerond.

 • Pre-masterstudenten: alle verplichte onderdelen zijn behaald.

Beschrijving

Tijdens de cursus lezen we Wittgensteins Philosophische Untersuchungen. In dit werk staat de vraag centraal wat taal is. De vraag naar taal wordt verbonden met de vraag wat we met taal doen en hoe we leven, en stelt ons in staat om te begrijpen wat een filosofisch probleem is.

Leerdoelen

Doelstellingen

De student maakt kennis met een standaardwerk uit de moderne wijsbegeerte, en krijgt daardoor kennis van een aantal centrale onderwerpen en basisgegrippen uit de moderne taalfilosofie. De student leert op een kritische manier te kijken naar meer traditionele onderwerpen uit de taalfilosofie, en krijgt inzicht in het belang van een taalfilosofische benadering van filosofische problemen. Daarnaast oefent de student het actief stellen van vragen, het leveren van discussiebijdragen, het houden van een presentatie, en het schrijven van een paper onder begeleiding van de docent.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van :

 • een standaardwerk uit de moderne wijsbegeerte,

 • een aantal centrale onderwerpen en basisbegrippen uit de moderne taalfilosofie, in het bijzonder de noties taalhandeling, pragmatiek / semantiek, familiegelijkenis, regel en praktijk, taal en levensvorm, taal als spel, taal als afbeelding;

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • actief deel te nemen aan een werkgroep op 300 niveau (zelfstandige inbreng, intelligente vragen, etc.);

 • een mondelinge presentatie te houden waaruit blijkt dat hij/zij de stof goed heeft verwerkt en deze op een zelfstandige, kritische manier kan presenteren;

 • een primaire tekst met aandacht te lezen, en secundaire literatuur evenwichtig te beoordelen;

 • een paper te schrijven waarin een aanzet blijkt tot zelfstandig denken en een argumentatieve opbouw aanwezig is.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen van colleges: 42 uur

 • Voorbereiden van colleges: 80 uur

 • Voorbereiding van presentatie: 10 uur

 • Opzet van de paper: 50 uur (verdeeld over verschillende collegeweken)

 • Schrijven van de paper: 98 uur

Toetsing

 • Mondelinge presentatie

 • Presentatie van paperopzet

 • Paper

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een paper. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Een student die niet aan de praktische opdrachten (presentaties) heeft voldaan heeft geen toegang tot het tentamen, en dus automatisch ook niet tot het hertentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van informatie en collegemateriaal.

Literatuur

 • Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen (bijv.: Suhrkamp Taschenbuch).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen