Studiegids

nl en

Hedendaagse morele vraagstukken: een kwestie van leven en dood

Vak
2015-2016

Toegangseisen

 • BA-studenten Wijsbegeerte: propedeuse behaald.

 • Overige studenten: propedeuse behaald, en Ethiek.

Beschrijving

In deze cursus zullen we een aantal hedendaagse morele vraagstukken over leven en dood behandelen. De cursus bestaat uit twee delen.

In het eerste deel van de cursus zal een aantal belangrijke morele theorieën de revue passeren en zullen we stilstaan bij een aantal abstracte vragen over de dood en het doden van wezens alsmede het belang van welzijn, autonomie en een florerend mensenleven.

Dit levert een conceptueel raamwerk op dat vervolgens gebruikt zal worden in het tweede deel van de cursus. Dit deel staat in het teken van een kritische bespreking van de belangrijkste filosofische posities die zijn verdedigd in hedendaagse morele debatten over kwesties van leven en dood. Onderwerpen die onder andere aan bod zullen komen, zijn: doodstraf, oorlog, terrorisme, dieren, zelfmoord, euthanasie, abortus, armoede en toekomstige generaties.

Leerdoelen

Doelstellingen

De cursus heeft allereerst tot doel om aan de hand van een selectie van primaire teksten de student diepgravend inzicht te verschaffen in de belangrijkste filosofische posities die zijn verdedigd in hedendaagse morele debatten over kwesties van leven en dood. Daarnaast wordt de student aan de hand van dit onderwerp getraind in het zowel mondeling als schriftelijk formuleren en beargumenteren van eigen kritische standpunten met betrekking tot de behandelde filosofische posities.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de belangrijkste filosofische posities die zijn verdedigd in hedendaagse morele debatten over kwesties van leven en dood (doodstraf, oorlog, terrorisme, dieren, zelfmoord, euthanasie, abortus, armoede en toekomstige generaties);

 • de wijze waarop deze posities zich onderling tot elkaar verhouden.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • debatten over hedendaagse morele kwesties te reconstrueren en te ontdekken welke theoretische/filosofische posities er in deze debatten worden ingenomen;

 • deze posities te onderscheiden en te beschrijven;

 • deze posities met elkaar in verband te brengen en te vergelijken;

 • zowel mondeling als schriftelijk een kritisch en beargumenteerd oordeel te vellen over deze posities;

 • een kort essay te schrijven, te presenteren en te corefereren over een specifiek hedendaagse moreel vraagstuk over leven en dood waarin een eigen positie wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus (10 EC x 28 uur): 280 uur.

 • Volgen van colleges: 14 × 3 uur = 42 uur

 • Bestuderen van de verplichte literatuur (ca. 550 pp. / ca. 5 pp. per uur): 110 uur

 • Het maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 68 uur

 • Schrijven individueel eindpaper (inclusief inlezen/onderzoek): 60 uur

Toetsing

 • Participatie tijdens werkcolleges: max. 1 punt in mindering/meerdering op het eindresultaat

 • Wekelijkse kritische notities over de cursusliteratuur: 15% van het eindresultaat

 • Individuele presentaties en coreferaten tijdens de afsluitende conferentie: 15% van het eindresultaat

 • Individueel eindpaper: 70% van het eindresultaat

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een paper. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een student die niet aan de praktische opdrachten heeft voldaan heeft geen toegang tot het hertentamen. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt door de docent om studenten berichten te kunnen sturen, (delen) van het studiemateriaal beschikbaar te stellen, en opdrachten te verzamelen.

Literatuur

De literatuur wordt bij aanvang van de cursus beschikbaar gesteld.

 • Christopher W. Morris (ed.), Questions of Life and Death. Readings in Practical Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2011).

 • Een selectie van artikelen en boekhoofdstukken.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs
Aanmelden voor Studeren à la carte: niet van toepassing

Contact

Dr. M. Verschoor

Opmerkingen