Studiegids

nl en

Het morele brein

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Geen.

Studenten die zijn ingeschreven in de minor Ethiek, politiek en cultuur hebben bij inschrijving voorrang boven andere studenten.

Beschrijving

Zijn specifieke delen van ons brein speciaal bestemd voor morele besluitvorming? Kan de neurowetenschap iets bijdragen aan filosofische discussies over ethiek, bijvoorbeeld over morele verantwoordelijkheid? Wat is morele verantwoordelijkheid eigenlijk? Empirisch wetenschappelijk onderzoek suggereert dat ons handelen, oordelen en besluiten aan inlvoeden onderhevig is die aan onze aandacht ontsnappen. Deze cursus bespreekt enkele van deze bevindingen en de relevantie ervan voor filosofische debatten over moreel handelen. Het bespreekt ook wat de filosofische aannames zijn van het onderzoek.

Leerdoelen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • een overzicht te geven van de hedendaagse wijsgerige discussie over de morele verantwoordelijkheid;

 • belangrijke onderwerpen met betrekking tot moraal en morele besluitvorming te formuleren op het interdisciplinaire gebied;

 • schriftelijk en mondeling te argumenteren over deze onderwerpen;

 • zelfstandig te reflecteren met betrekking tot de bestudeerde materie.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, minor Ethiek, politiek en cultuur: filosofie van het menselijk handelen

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor-/werkcollege met ruimte voor discussie met medestudenten

Studielast

Totale studielast voor de cursus 10 EC x 28 uur): 280 uur

 • Bijwonen van colleges: 14 × 3 uur = 42 uur

 • Toetsing (schriftelijk tentamen): 3 uur

 • Bestuderen van verplichte literatuur: 14 × 6 uur = 84 uur

 • Voorbereiden colleges, kritische vragen en opdrachten: 14 × 4 uur = 56 uur

 • Voorbereiden presentatie: 43 uur

 • Feedback op presentaties medestudenten: 15 uur

 • Voorbereiden schriftelijk tentamen 37 uur

Toetsing

 • Referaat, mondelinge presentatie en opdrachten (30%)

 • Schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (70%)

Voldoende participatie aan het college en de praktische opdrachten is een voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een schriftelijk tentamen. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard zal intensief gebruikt gaan worden voor de verdeling van opdrachten, feedback sessies, het bekend maken van literatuur en andere afspraken.

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht. Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. dr. M.M.S.K. Sie

Opmerkingen

-