Studiegids

nl en

Oordeel en rechtvaardiging

Vak
2015-2016

Toegangseisen

 • BA-studenten Wijsbegeerte: propedeuse Wijsbegeerte en verplichte onderdelen van het tweede jaar zijn afgerond.

 • Pre-masterstudenten: alle verplichte onderdelen zijn behaald.

Beschrijving

Tijdens de cursus lezen we behalve Martins Theories of Judgment, teksten van Hume, Husserl en Frege over het oordeel en Wittgensteins kritiek hierop. De vragen die in de cursus centraal staan zijn: Kan een subjectieve, psychologische oordeelsact een rol spelen in de logica? Kunnen we de notie van het oordeel minder subjectief maken door het te relateren aan het begrip rechtvaardiging? En wat zou dan de relatie zijn tussen oordeel en waarheid? Welke rol speelt de Urteilsstrich in Freges logica? Waarom kan Humes notie van belief geen rol spelen in de logica? Wat is een vergissing? Hoe kan de mentale notie van het oordeel gerelateerd worden aan de taalhandeling van beweren?

Leerdoelen

Doelstellingen

De student maakt kennis met primaire teksten uit de moderne wijsbegeerte, en krijgt daardoor kennis van centrale onderwerpen uit de taalfilosofie, logica en philosophy of mind waarin de noties taalhandeling, oordeel, waarheid en rechtvaardiging een centrale rol spelen. De student leert op een kritische manier een hedendaagse tekst te lezen over deze onderwerpen.Daarnaast oefent de student het actief stellen van vragen, het leveren van discussiebijdragen, het houden van een presentatie, en het schrijven van een paper onder begeleiding van de docent.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van :

 • basisbegrippen en meer geavanceerde begrippen uit de wijsbegeerte van de logica, en de relatie van deze noties met begrippen uit de kennistheorie, taalfilosofie en philosophy of mind.

 • centrale onderwerpen uit de taalfilosofie, logica en philosophy of mind waarin de noties taalhandeling, oordeel, waarheid en rechtvaardiging een centrale rol spelen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • actief deel te nemen aan een werkgroep op 300 niveau (zelfstandige inbreng, intelligente vragen, etc.);

 • een mondelinge presentatie te houden waaruit blijkt dat hij/zij de stof goed heeft verwerkt en deze op een zelfstandige, kritische manier kan presenteren;

 • een primaire tekst met aandacht te lezen, en secundaire literatuur evenwichtig te beoordelen;

 • een paper te schrijven waarin een aanzet blijkt tot zelfstandig denken en een argumentatieve opbouw aanwezig is.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen van colleges: 42 uur

 • Voorbereiden van colleges: 80 uur

 • Voorbereiding van presentatie: 10 uur

 • Opzet van de paper: 50 uur (verdeeld over verschillende collegeweken)

 • Schrijven van de paper: 98 uur

Toetsing

 • Mondelinge presentatie (voorwaarde voor deelname aan tentamen)

 • Presentatie van paperopzet (voorwaarde voor deelname aan tentamen)

 • Paper (100%)

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden over de volledige stof, bestaande uit een paper. Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.
Een student die niet aan de praktische opdrachten (presentaties) heeft voldaan heeft geen toegang tot het tentamen en het hertentamen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van informatie en collegemateriaal.

Literatuur

 • Wayne M. Martin, Theories of Judgment: Psychology, Logic, Phenomenology. (Cambridge University Press, 2006).

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen