Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Metaethiek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

 • BA-studenten Wijsbegeerte: propedeuse behaald.

 • Overige studenten dienen de propedeuse te hebben behaald en het vak Ethiek of een daarmee equivalent vak met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Metaethiek gaat over de achterliggende metafysische, epistemologische en semantische vragen van de ethiek. Zijn er morele waarheden? Kunnen deze verschillen van plaats, tijd en cultuur? Hoe weten we wat moreel waar is? Waar verwijzen morele oordelen naar? Motiveren morele oordelen? Wat is de rol van emotie, respectievelijk, rede bij morele oordelen?

Leerdoelen

Doelstellingen

Deze cursus beoogt de student een brede introductie te geven in de metafysische, epistemologische en linguïstische kwesties rondom de aard en status van moraal aan de hand van primaire teksten. Daarnaast wordt de student getraind in het zelfstandig analyseren van primaire teksten en de vruchten van deze analyse modeling en schriftelijk te formuleren en beargumenteren.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van :

 • de belangrijkste stromingen in de metaethiek: intuïtionisme, naturalistisch realisme, expressivisme, error-theory, constructivisme;

 • de sterke en zwakke kanten van elk van deze stromingen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om :

 • deze stromingen te herkennen in teksten;

 • zowel modeling als schriftelijk een kritisch en beargumenteerd oordeel te vormen over de diverse posities in de metaethiek;

 • een essay te schrijven over een specifiek aspect van de metaethiek waarbij een eigen standpunt wordt ingenomen en verdedigd.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2015-2016, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor/werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 10 EC x 28 uur =280 uur

 • Bijwonen colleges: 14 × 3 uur = 42 uur

 • Voorbereiding colleges: 91 uur

 • Opdrachten: 39 uur

 • Peer review draft final essay: 10 uur

 • Afsluitend essay (incl. onderzoek/inlezen): 98 uur.

Toetsing

 • Wekelijkse schrijfopdrachten: 25%

 • Peer review van de schrijfopdrachten: 5%

 • Afsluitend essay: 70%

Aanwezigheid is verplicht evenals het leveren van een peer review. Zonder deze kunt u niet voor de cursus slagen.

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden, bestaande uit een paper (essay). Het cijfer van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een student die niet aan de praktische opdrachten heeft voldaan heeft geen toegang tot het hertentamen. Een voldoende resultaat kan niet worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van literatuur, opdrachten en resultaten.

Literatuur

 • Ayer, A.J., 1936. Language, Truth and Logic. Gollancz, London.

 • Brink, D., 1989. Moral Realism and the Foundation of Ethics. Cambridge University Press, Cambridge.

 • Frankena, W.K., 1939. ‘The Naturalistic Fallacy’. Mind 48, 464–477.

 • Geach, P.T., 1960. ‘Ascriptivism’. Philosophical Review 69, 221–225.

 • Gibbard, A., 1997. ‘A Précis of Wise Choice, Apt Feelings’, in: Darwall, S., Gibbard, A., Railton, P. (Eds.), Moral Discourse and Practice: Some Philosophical Approaches. Oxford University Press, Oxford, pp. 179–198.

 • Gibbard, A., 2002. ‘The Reasons of a Living Being’. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association 76, 49–60.

 • Harman, G., 1977. The Nature of Morality. Oxford University Press, New York.

 • Joyce, R., 2001. The Myth of Morality. Cambridge University Press.
  Korsgaard, C.M., 1996. The Sources of Normativity. Cambridge University Press, Cambridge.

 • Mackie, J., 1977. Ethics. Penguin Books Ltd., London.

 • Moore, G.E., 1903. Principia Ethica. Cambridge University Press, Cambridge.

 • Railton, P., 1986. ‘Moral Realism’. Philosophical Review. 95, 163–207.
  Schroeder, M., 2010. Noncognitivism in Ethics. Routledge.
  Smith, M., 1994. The Moral Problem. Basil Blackwell, Oxford.
  Stevenson, C.L., 1937. ‘The Emotive Meaning of Ethical Terms’. Mind 46, 14–31.
  Sturgeon, N.L., 1984. ‘Moral Explanations’ in: Copp, D., Zimmerman, David (Eds.), Morality, Reason and Truth. Rowman & Allanheld, Totowa N.J., pp. 49–78.

NB: alle literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Studenten wordt geadviseerd de registratie in uSis te doen met behulp van het studieactiviteitsnummer. Dit nummer kan worden gevonden in het collegerooster onder de kolom “Act.nr”.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs
Aanmelden voor Studeren à la carte: niet van toepassing

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen