Studiegids

nl en

Grieks poëzie: drama

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Keuzevakstudenten moeten Taalverwerving Grieks 1 en 2 voltooid te hebben om deel te mogen nemen aan dit college.

Beschrijving

Dit college vormt een inleiding op het genre tragedie op basis van lectuur van Sophocles’ Antigone, grotendeels in het Grieks te bestuderen. We gaan het hebben over alle aspecten van het Griekse drama: opvoeringpraktijk, inrichting van het theater, opbouw van de tragedie, het Grieks van Sophocles en de functie van de tragedie in de sociaal-culturele context van Athene in de vijfde eeuw v. Chr.
De figuur van Antigone is door de eeuwen heen het voorbeeld geweest van een vrouw die haar geweten volgt en zich verzette tegen de machthebbers: een toonbeeld van burgerlijke ongehoorzaamheid. Is dat terecht? Als tegenwicht lezen we in vertaling de Lysistrata (ook een opstandige vrouwe, maar van geheel andere aard!) van de komediedichter Aristophanes in vertaling.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student:

 • beschikt over basiskennis van het genre tragedie (formele kenmerken, opvoeringpraktijk, versvorm, belangrijkste tragediedichters). (I.ii)

 • beschikt over het vermogen om kritisch om te gaan met verschillende vormen van secundaire literatuur, in het bijzonder over de interpretatie van een tragedie (commentaren en artikelen). (I.vii)

Vaardigheden
De student leert:

 • leert de bij Taalverwerving Grieks (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van het Grieks van Sophocles (I.i; II.i/iii)

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden)

 • lees- en vertaalvaardigheden van Sophocles: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit een tragedie. (II.ii)

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • leert eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstandige lectuur.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • college-uren: 28 uur;

 • Tijd voor het lezen van verplichte literatuur: 112 uur (pensum met commentaren), 30 uur (secundaire literatuur), incl. herhaling t.b.v. tentamen

Toetsing

 • Tussentoets (30%): vertaling van en vragen over (grammatica en metriek van) een reeds behandelde passage van Sophocles’ Antigone, en eerste gedeelte collegestof.

 • Eindtoets (70%): tekstbegrip getoetst door vertaling gelezen stof, open vragen over gelezen tekstpassages, vertaling niet eerder gelezen passage uit Sophocles; open vragen over de collegestof, en secundaire literatuur; schriftelijk tentamen.

De herkansing betreft alleen de eindtoets; de tussentoets kan niet herkanst worden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van studiewijzers en ander materiaal.

Literatuur

 • Sophocles, Antigone, ed. with intr. & commentary by Mark Griffith (Cambridge University Press, 1999) (ISBN: 0521337011, 978-0521337014).
  Sophocles, Antigone, van inleiding en aantekeningen voorzien door dr. J.C. Kamerbeek (Leiden: Brill) (ter beschikking gesteld via Blackboard.
  Een vertaling van de Antigone, bijvoorbeeld die van Gerard Koolschijn: Sofokles: Oidipous, Antigone (Athenaeum-Polak & v. Gennep, 2008) (ISBN 9789025363451).; een vertaling (NL of Eng) van Aristophanes’ Lysistrata

 • P.E. Easterling, Bernard M.W. Knox (Eds.), The Cambridge History of Classical Literature, Vol. I, Greek Literature, Part 2, Greek Drama, Cambridge 1989.

secundaire literatuur n.a.t.k; ter beschikking via Blackboard of docent.

Aanmelden

Via uSis.
Keuzevakstudenten: graag contact opnemen met de studieadviseur GLTC i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. H.H. (Hugo) Koning
Prof.dr. I. (Ineke) Sluiter