Studiegids

nl en

Latijn: lyriek/elegie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Het college is eveneens een onderdeel van de minor De oudheid voor iedereen (traject Latijn).

Beschrijving

Dit college biedt een eerste kennismaking met de Romeinse lyriek en elegie vanuit haar literaire, politieke en sociale inbedding. Hoe definiëren de Romeinse dichters zichzelf en hun dichtkunst? Hoe wordt in hun gedichten gereflecteerd op de verhouding tussen poëzie en politiek? Deze vragen zullen worden beantwoord aan de hand van een selectie gedichten van de genoemde dichters en twee specifieke thema’s (zie het overzicht).

Per week volgen studenten één hoorcollege en één werkcollege. De hoorcolleges bieden een overzicht over de auteurs en hun teksten. Ter voorbereiding van ieder werkcollege bestuderen en vertalen studenten een selectie Latijnse gedichten (ca. 100-150 verzen/ week) met behulp van een wetenschappelijk commentaar. In de werkcolleges analyseren we een selectie van deze teksten.

Voor het werkcollege wordt de groep gesplitst (studenten worden door de opleiding in twee groepen verdeeld).

Week 1 Inleiding I: Inleiding en Catullus
Week 2 Inleiding II: Catullus
Week 3 Inleiding III: Catullus
Week 4 Inleiding IV: Horatius
Week 5 Inleiding V: Horatius
Week 6 Inleiding VI: Tibullus/Propertius
Week 7 Themacollege I: Ovidius
Week 8 Themacollege II: Bespreking papers

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student:

 • leert de bij Taalverwerving Latijn (1 en 2) opgedane kennis van morfologie en syntaxis toe te passen bij het lezen en interpreteren van de genres lyriek en elegie. (I.i; II.i/iii);

 • beschikt over elementaire kennis van de kenmerkende eigenschappen van het genre van de Romeinse lyriek en elegie in politieke en culturele context. (I.ii/vii)

Vaardigheden
De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden);

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden);

 • lees- en vertaalvaardigheden van Latijnse poëzie: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van lyrische en elegische dichters. (II.ii);

 • leert eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden);

  • secundaire literatuur zelfstandig op te zoeken;
 • primaire en/of secundaire literatuur kritisch te evalueren. (I.vi; onderzoeksvaardigheden);

 • zijn/haar bevindingen van deze kritische evaluatie in een korte paper (maximaal 2 pagina’s) helder te presenteren. (I.vi; schriftelijke vaardigheden)

Rooster

Zie roosters Colleges BA1 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.
Aanwezigheid verplicht.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zeven weken): 35 uur;

 • voorbereiding 4 uur x 14 colleges = 56 uur;

 • schrijven van een essay: 21 uur;

 • voorbereiding tentamen: 28 uur.

Toetsing

 • Essay: interpretatie van één van de gelezen teksten en kritische evaluatie van de hierbij gebruikte onderzoeksliteratuur (2 pagina’s) (40%);

 • Schriftelijk tentamen (tentamenweek oktober) met vertalingen (gelezen en ongelezen teksten)/korte open vragen/essayvraag (60%).

Herkansing
Het cijfer voor de essayopdracht blijft staan, de toets kan herkanst worden.

Blackboard

Via Blackboard worden hand-outs en verdere studieinformatie beschikbaar gesteld.

Literatuur

De gebruikte tekstedities en commentaren zijn via de studiezaal GLTC of de werkplekbank in de Universiteitsbibliotheek beschikbaar.

Tekstedities:

 • Mynors, R. ed., Catulli Veronensis Carmina (Oxford 1958);

 • Shackleton Bailey, D.R. ed., Q. Horati Flacci Opera (Stuttgart 1985);

 • Fedeli, P. ed., Sexti Properti Elegiarum Libri IV (Stuttgart/Leipzig 1984);

 • Luck, G. ed., Albii Tibulli Aliorumque Carmina (Stuttgart 1988);

 • Ramírez de Verger, A. ed., P. Ovidii Nasonis Carmina amatoria: Amores, Medicamina faciei femineae, Ars amatoria, Remedia amoris, ed. altera (München/Leipzig 2006).

Commentaren: - Thomson, D.F.S.: Catullus: Edited with a Textual and Interpretative Commentary (= Phoenix 34 Suppl.).Toronto 1997;

 • Nisbet, R.G.M. /M. Hubbard: A Commentary on Horace: Odes, Book 1, Oxford 1970 (alternatief: R. Mayer: Horace. Odes, Book 1. Cambridge 2012);

 • Nisbet, R.G.M. /N. Rudd: A Commentary on Horace: Odes, Book 3, Oxford 2004;

 • Maltby, R.: Tibullus, Elegies. Text, Introduction and Commentary, Cambridge 2002;

 • Flach, D.: Properz. Elegien. Darmstadt 2011;

 • Heyworth, S.J./J.H.W. Morwood: A Commentary on Propertius, Book 3. Oxford 2001;

 • McKeown, J.C.: Ovid, Amores. Text, Prolegomena and Commentary in four volumes, Leeds 1989;

 • Hollis, A.: Ars amatoria, Book I. Edited with an Introduction and Commentary, Oxford 1977.

Ter introductie:

Cairns, F.: Roman Lyric. Collected papers on Catullus and Horace. Berlijn 2012.
Thorson, Th. S.: The Cambridge Companion to Latin Love Elegy. Cambridge/ New York 2013.

Aanmelden

Via uSis. Minorstudenten: graag contact opnemen met de studieadviseur GLTC i.v.m. groepsindeling.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Prof. dr. A.B. (Antje) Wessels