Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Grieks poëzie: Homerus

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In dit college behandelen we Homerus’ Ilias, de meest invloedrijke tekst uit het genre epische poëzie, en de belangrijkste bron van de Griekse literatuur als geheel. We lezen centrale passages uit de Ilias in het Grieks, in totaal iets meer dan 50 pp. OCT. Verder staan we stil bij een aantal literaire en taalkundige aspecten van het epos en bespreken we de meest recente inzichten uit het Homerus-onderzoek. Aan de orde komen onder meer het tragische conflict dat centraal staat in de Ilias, de compositie en opbouw van het werk als geheel, de versvorm (dactylische hexameter), het episch taaleigen, de Homerische stijl (oraliteit en formulaire dictie), de Homerische kwestie, tekstoverlevering en scholia, en de Homerische verteltechniek (in het bijzonder de Homerische vergelijkingen en mythologische exempla). Ook bespreken we ter vergelijking de Odyssee en de werken van Hesiodus.

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • inzicht in thematiek, structuur en eenheid van Homerus’ Ilias, alsmede in Homerische verteltechniek. (I.i, ii)

 • basiskennis van de literatuurgeschiedenis van de vroege archaïsche poëzie (inclusief Odyssee en Hesiodus’ werken). (I.ii, vii)

 • basiskennis van de tekstgeschiedenis van de Homerische epen (Alexandrijnse commentaren, scholia, etc.). (I.ii, vii)

 • kennis van de recentelijk ontwikkelde inzichten op het gebied van de orale traditie en formulaire dictie. (I.vii)

Vaardigheden

De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden)

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Homerisch Grieks: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Homerus en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii)

 • de Homerische versleer: (scansie van) de dactylische hexameter. (I.i)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

De studielast bedraagt 5.0 EC × 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 28 uur;

 • Het lezen van verplichte literatuur: 70 uur (pensum met commentaren), 30 uur (secundaire literatuur);

 • Voorbereidingstijd voor het tentamen: 12 uur.

Toetsing

 • tussentoets (25%): toetsing van tekstbegrip van een ongeziene tekstpassage uit Homerus door vertaling en beantwoording van open vragen;

 • eindtoets (75%): schriftelijk tentamen met open vragen, essayvragen en vertaling (met vragen) van een gelezen tekstpassage uit Homerus.

Herkansing
Er is alleen een herkansing van de eindtoets.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het centraal beschikbaar stellen van studiemateriaal.

Literatuur

 • Een kritische uitgave van de Ilias, bij voorkeur: D.B. Monroe & T.W. Allen, 2 delen, Oxford (OCT) 1931; of: H. van Thiel, Hildesheim (Olms/Weidmann) 1996;

 • Een vertaling van de Ilias, bijvoorbeeld die van H.J. de Roy van Zuydewijn (Den Haag 1980 en latere drukken);

 • The Cambridge History of Classical Literature, Volume I Greek Literature, Part 1, Early Greek Poetry (ISBN 0-521-35981-3);

 • Dringend aanbevolen: een woordenboek op Homerus. Tweedehands verkrijgbaar: J. Mehler, Woordenboek op de gedichten van Homerus, ‘s-Gravenhage & Rotterdam (Nijgh en Van Ditmar), willekeurige druk; nieuw verkrijgbaar, ook in paperback: R.J. Cunliffe, A Lexicon of the Homeric Dialect (repr. 1977). [in beide woordenboeken kun je ook moeilijk herleidbare vormpjes direct opzoeken!];

 • verdere literatuur n.a.t.k.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Studenten wordt aangeraden om in de zomer, voorafgaand aan het college, de Ilias in vertaling te lezen.

Contact

Dhr. Dr. H.H. (Hugo) Koning