Studiegids

nl en

Latijn: epiek

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In deze cursus maken de studenten kennis met Vergilius’ Aeneïs. Een aantal passages wordt in het Latijn bestudeerd, met behulp van de commentaar van R.D. Williams. Sommige hiervan worden op college behandeld; andere moeten zelfstandig worden bestudeerd. In totaal worden 1350 à 1400 verzen in het Latijn gelezen. Daarnaast lezen de studenten het gehele epos in een moderne Nederlandse vertaling.
Tijdens de colleges zullen allerlei aspecten van Vergilius’ epische meesterwerk aan bod komen, waaronder epische traditie, antieke commentaren, verhouding literatuur en politiek.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • inzicht in de inhoud, structuur en stijl van Vergilius’ Aeneis. (I.i, ii);

 • inzicht in het genre epos, inclusief cyclische epen en vroegromeinse epiek. (I.ii);

 • kennis van antieke commentaren op Vergilius’ Aeneis;

 • reflectie op de relatie tussen politiek en literatuur. (I.ii/viii)

Vaardigheden
De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden);

 • zelfstandig te lezen met behulp van een commentaar. (II.i /schriftelijke vaardigheden);

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Latijnse poëzie: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit het werk van Vergilius en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii);

 • de (scansie van) dactylische hexameter. (I.i);

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i);

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie.
Aanwezigheid is verplicht.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • contacturen (twee colleges van respectievelijk 2 en 3 uur per week gedurende zeven weken): 35 uur;

 • Voorbereiding 4 uur x 14 colleges = 56 uur;

 • Voorbereiding tussentoets: 21 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 28 uur.

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets (tijdens een collegeuur) van een deel van het pensum (40%);

 • Schriftelijk tentamen (tentamenweek oktober) met vertalingen (gelezen en ongelezen teksten)/korte open vragen/essayvraag (60%).

Herkansing
Studenten die één van de toetsen niet hebben behaald worden bij de herkansing over alle stof getoetst (tussentoets en eindtoets). De paper kan bij onvoldoende resultaat in overleg met de docent worden verbeterd.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:
Teksteditie:

 • P. Vergili Maronis opera, ed. R.A.B. Mynors, Oxford 1969 (vele herdrukken).

Commentaar:

 • R.D. Williams (ed.), Virgil. Aeneid. Vol. I (Boeken I-VI), Londen 1972, vele herdrukken; Vol. II (Boeken VII-XII), Londen 1973, vele herdrukken.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. S.H.N. (Stephen) van Beek