Studiegids

nl en

Grieks proza: Herodotus

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Het college Herodotus biedt een inleiding op het eerste grote prozawerk uit de Griekse literatuurgeschiedenis. Een substantieel gedeelte van de Historiën wordt in het Grieks gelezen. Aandacht wordt onder meer geschonken aan Herodotus’ taal en stijl, de opbouw van zijn werk, en zijn plaats in de geschiedenis van de historiografie. Verder komen ook Herodotus’ historische methode en vertelstrategieën aan de orde alsmede de (mentaliteits-)historische achtergronden van zijn werk.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Mondelinge presentatievaardigheden (2 uur) die worden verzorgd door het Expertisecentrum Academische Vaardigheden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • inzicht in de inhoud, structuur en stijl van Herodotus’ Historiën, alsmede inzicht in Herodotus’ historische methode en vertelstrategieën. (I.i, ii, iii)

 • inzicht in de verschillen tussen het Ionische en Attische taaleigen. (I.i)

 • bekendheid met het werk van Herodotus door de lectuur van een groot stuk Historiën in vertaling te lezen. (I.ii, iii)

 • kennis van thema’s in het actuele onderzoek naar Herodotus, door de bestudering van secundaire literatuur. (I.vii)

Vaardigheden
De student leert:

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden)

 • zelfstandig te lezen (40 pp OCT) met behulp van een commentaar. (II.i; schriftelijke vaardigheden)

 • lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Herodotus: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof uit Herodotus’ Historiën en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau. (I.i; II.i, ii, iii)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde (achtergrond)informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

 • academische presentaties goed opbouwen;

 • onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteen te zetten in een wetenschappelijke stijl, met optimaal gebruik van presentatietechnieken (Powerpoint).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie

Studielast

De studielast bedraagt 5.0 EC × 28 uur = 140 uur:

 • Contacturen: 37 uur;

 • Lectuur Grieks (40 pp.): 60 uur;

 • Lectuur vertaling (70 pp.): 7 uur;

 • Secundaire literatuur (40 pp.): 8 uur;

 • Herhaling grammatica en vocabulaire: 10 uur;

 • Voorbereiding toets: 18 uur;

Toetsing

Tussentoets (30%): vertaling ongeziene tekstpassage uit Herodotus met korte open vragen over grammatica, taaleigen, stijl en inhoud. De tussentoets moet voldoende zijn; indien niet voldoende, dan herkansen bij eindtoets.

Eindtoets (70%): open vragen over (en vertaling van) gelezen tekstpassage uit Herodotus, de collegestof, de in vertaling gelezen stof en secundaire literatuur.

Herkansing
Er is één herkansing, waarin de volledige tentamenstof (van tussentoets en eindtoets) opnieuw wordt getoetst.

Blackboard

Collegesheets en studiemateriaal worden beschikbaar gesteld op Blackboard,

Literatuur

Aan te schaffen:

 • Een kritische teksteditie van Herodotus: C. Hude, Herodoti Historiae, Vol. I-II (OCT, Oxford: derde editie of later).

Een vertaling van Herodotus, bijvoorbeeld:

 • O. Damsté, Herodotus, Historiën (Houten 1968 en latere drukken), of

 • H.L. van Dolen, Herodotus, het verslag van mijn onderzoek (Amsterdam 1995 en latere drukken).

 • R. Waterfield, Herodotus, The Histories (Oxford 1998).

Een vertaling van Thucydides, bijvoorbeeld:

 • W. Kassies, Thucydides. De Peloponnesische Oorlog (Amsterdam 2013)

 • M.A. Schwartz, Thucydides. De Peloponnesische Oorlog (Amsterdam 1986)

Aanbevolen:

Een wetenschappelijke grammatica van het Grieks:

 • Kühner, R., F. Blass, B. Gerth. 1890-1965. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. Hannover. [3e ed.].

 • Smyth, H.W. 1920. Greek Grammar. Cambridge, MA.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dr. T.A. van Berkel