Studiegids

nl en

Latijn: drama

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In het genre van het drama staan interactie op het toneel en de verschillende effecten daarvan centraal – het genre reflecteert dus op zichzelf al op performance en receptie.

In dit college zullen de voor-literaire vormen van het Romeinse theater (zoals mimus and fabula Atellana) en hun ontwikkeling, de rol van dans en muziek (pantomimus), de vroege vormen van literaire komedies (Plautus, Terentius), de fragmenten van het vroege Latijnse drama (Livius Andronicus, Ennius, Naevius, Pacuvius, Accius) en de tragedies van Seneca philosophus aan de orde komen – de laatste zijn de enige teksten van dit genre die volledig zijn overgeleverd.

Naast het lezen van een selectie van primaire teksten (deels in het Latijn, deels in vertaling) zullen ook antieke theoretische reflecties over de productie en receptie van dramatische kunstwerken en moderne benaderingen van dramatische cultuur en literatuur worden bestudeerd en besproken.

N.B. De teksten voor het eerste college staan op Blackboard. Studenten dienen dit voor te bereiden.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student beschikt over:

 • elementaire kennis van het genre Latijnse drama (auteurs, teksten, preliteraire vormen en opvoeringspraktijk);

 • elementaire kennis met theoretische concepten (e.g. mimesis, ‘Vergnügen am Schrecklichen’).

Vaardigheiden
De student leert:

 • vaardigheden in omgang met fragmentarisch overgeleverde teksten;

 • vaardigheden in omgang met en kritische evaluatie van secundaire literatuur;

 • het formuleren en uitwerken van een onderzoeksvraag;

 • het verzamelen en analyseren van primaire en secundaire teksten (schriftelijke presentatievaardigheden);

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur.

 • Contacturen: 14 × 2 = 28 uur;

 • Voorbereiding college: 14 × 3 = 42 uur;

 • Paper: 42 uur;

 • Voorbereiding deeltoetsen: 7 uur.

 • Voorbereiding tentamen: 21 uur.

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets (30%) over een deel van het pensum;

 • Paper (30%);

 • Schriftelijke eindtoets (40%) over gelezen stof, de op college behandelde achtergrondinformatie (korte essayvragen) en vertaling van een ongelezen stuk Latijns drama.

Herkansing
Studenten die één van de toetsen niet hebben behaald worden bij de herkansing over alle stof getoetst (tussentoets en eindtoets). Het cijfer voor de paper blijft staan, de toets kan herkanst worden.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor ter beschikkingstelling van studiemateriaal. Er is een discussieforum; studenten kunnen tussentijds vragen stellen aan de docent of medestudenten.

N.B. De teksten voor het eerste college staan op Blackboard. Studenten dienen dit voor te bereiden.

Literatuur

Aanbevolen:
G. Manuwald, Roman Republican Theatre (Cambridge/New York 2011).

Dit boek en verdere literatuur wordt ook op een leesplank van de studiezaal GLTC in de Universiteitsbibliotheek geplaatst.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Mw. Prof. dr. A.B. (Antje) Wessels