Studiegids

nl en

Grieks: taalkunde

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In dit blok behandelen we capita selecta uit de Griekse taalkunde, met speciale aandacht voor de analyse van de opbouw en samenhang van verhalende teksten (discourse analysis). Aan de hand van een selectie van voorbeeldteksten (uit onder meer Thucydides, Plato en Lysias) bekijken we hoe taalkundige en letterkundige inzichten (bijvoorbeeld op het gebied van woordvolgorde, partikelgebruik, verbaal aspect en verteltechniek) ingezet kunnen worden bij de interpretatie van teksten. Studenten presenteren beknopte analyses van een aantal tekstpassages.

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De studente beschikt over:

 • kennis op het gebied van de Griekse taalkunde. Het college staat in het teken van taalreflexie: confrontatie met, en reflectie op actuele theorievorming (I.i; I.ii;I.vii).

Vaardigheden
De student leert:

 • een beknopte tekstanalyse te presenteren, toegespitst op een taalkundig onderwerp (II.i; II.iii; mondelinge vaardigheden);

 • deze analyse uit te werken in een paper van ca. 8-10 bladzijden, voorzien van een inleiding, vraagstelling en conclusie (I.vii; schriftelijke presentatievaardigheden);

 • bestaande wetenschappelijke theorieën kritisch te bestuderen, deze theorieën kritisch te hanteren en een taalkundig onderzoek uit te voeren aan de hand van een gegeven onderzoeksvraag (I.vii; II.iv; onderzoeksvaardigheden);

 • samen met één (of meer) medestudent(en) een onderzoek op te zetten en uit te voeren (II.iv; III.i en ii; samenwerkingsvaardigheden).

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege.

Studielast

De studielast bedraagt 5 EC × 28 uur = 140 uur:

 • colleges: 28 uur;

 • bestudering primaire en secundaire literatuur: 52 uur;

 • voorbereiden en houden mondelinge presentatie: 28 uur;

 • voorbereiden en houden paper: 28 uur;

 • tentamen: 2 uur.

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen: 20%;

 • mondelinge presentatie: 40%;

 • werkstuk: 40%.

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Het schriftelijk tentamen en paper kunnen zo nodig apart worden herkanst, de mondelinge presentatie niet.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor aanvullende literatuur, verspreiding van primaire teksten en andere cursusmaterialen (handouts).

Literatuur

Verplicht:

 • A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4);

 • Artikelen (beschikbaar op Blackboard).

Aangeraden:

 • Baker, A & Hengeveld, K. (eds.) (2012.) Taal en Taalwetenschap. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Overige literatuur zal beschikbaar worden gesteld op een collegeplank in de UB.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. A.M. (Adriaan) Rademaker