Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Griekse literatuurgeschiedenis en pensum

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de Bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2) en kan gevolgd worden nadat de student de vakken Grieks poëzie: drama (BA1) én ofwel Grieks poëzie: Homerus (BA2) ofwel Grieks proza: Herodotus (BA2) met goed gevolg heeft afgerond.

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit twee delen: literatuurgeschiedenis en pensum.

Ten eerste wordt de geschiedenis van de Griekse literatuur behandeld, van Homerus tot de late oudheid. De colleges geven een overzicht van de belangrijkste periodes, genres en auteurs. Er wordt aandacht besteed aan de archaïsche en de klassieke periode, maar ook aan de hellenistische tijd en de Griekse literatuur van de keizertijd. Auteurs die al aan de orde zijn geweest in het studieprogramma (Homerus, Herodotus, Sophocles, Plato) worden in hun literaire en historische context geplaatst. Andere auteurs en werken (bijvoorbeeld Hesiodus, lyriek, komedie, hellenistische poëzie) worden geïntroduceerd en toegelicht. Ter voorbereiding van de colleges lezen de studenten de literatuurgeschiedenis van K.J. Dover: Ancient Greek Literature (Oxford 1980).

 • colleges literatuurgeschiedenis met voorbereiding (1.0 ec);

 • literatuurgeschiedenis: K.J. Dover (ed.), Ancient Greek Literature, Oxford 1980 (1.0 ec).

Ten tweede lezen de studenten zelfstandig een pensum Griekse literatuur van middelmatige moeilijkheidsgraad. De nadruk ligt hierbij op de technische beheersing van het Grieks: de toets omvat vertaling van en vragen over grammatica, vorm en stijl van de tekst; daarnaast worden er ook enige begripsvragen gesteld. De begeleiding van het pensum vindt plaats via Blackboard en in vragenuren. Studenten moeten de volgende teksten lezen:

 • Homerus, Odyssee 6 en 8.256-586 (met commentaar van Garvie) (1.0 ec);

 • poëzie: Euripides, Bacchae (met commentaar van Dodds) (2.0 ec).

Leerdoelen

Kennis en inzicht
De student heeft:

 • overzichtskennis van de Griekse literatuurgeschiedenis. (I.ii, vii)

Vaardigheden
De student leert:

 • zelfstandige lees-, vertaal- en interpretatievaardigheden van Homerische epiek en klassieke tragedie: het formuleren van een vertaling gelezen stof en ontwikkeling van interpretatieve vaardigheden met behulp van de in het vak gangbare hulpmiddelen zoals een woordenboek, grammatica en commentaar. (I.i; II.i, iii, vii)

 • open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Griekse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i)

 • de op college behandelde informatie te verwerken in korte essayvragen. (schriftelijke presentatievaardigheden)

Zie voor een overzicht van de academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht van Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Rooster

Zie roosters Colleges BA2 Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (literatuurgeschiedenis) en begeleide zelfstudie (pensum).Elk college bestaat uit één uur literatuurgeschiedenis en één uur Grieks lezen.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur:

 • colleges: 7 × 2 uur per week = 14 uur;

 • voorbereiding van de colleges = 14 uur;

 • lectuur K.J. Dover, Ancient Greek Literature = 28 uur;

 • zelfstudie Homerus = 28 uur;

 • zelfstudie Euripides = 56 uur.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers, waarbij alle deelcijfers voldoende moeten zijn (minimaal een 5.5). Er zijn drie deelcijfers: Homerus (1 ec), Euripides (2 ec) en Griekse literatuurgeschiedenis (2 ec). Daarbij gelden de volgende regels:

a) voor ieder onderdeel moet minimaal een 5.5 behaald worden;
b) onvoldoende deeltoetsen mogen herkanst worden: een onvoldoende tussentoets wordt herkanst bij de eindtoets, een onvoldoende eindtoets wordt herkanst bij de herkansing;
c) voldoende deelcijfers blijven gedurende het gehele studiejaar staan maar vervallen daarna;‬
d) onderdelen waarvoor een 5.5 of hoger is gehaald mogen niet herkanst worden in de hoop op een (nog) hoger cijfer (“positief herkansen”).

Bij de Tussentoets Grieks wordt één onderdeel afgelegd: Homerus, Odyssee (1 ec); bij de Eindtoets Grieks worden de resterende onderdelen afgelegd: Euripides (2 ec) en Literatuurgeschiedenis (2 ec).

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • het beantwoorden van vragen over de lectuur (Blackboard Forum);

 • het ter beschikking stellen van hand-outs en PowerPoint-presentaties.

Literatuur

Homerus:

 • Homerus, Odyssee 6 & 8.256-586;

 • tekst en commentaar: A.F. Garvie, Homer, Odyssey, Books VI-VIII, Cambridge 1994.

Euripides:

 • Euripides, Bacchae;

 • tekst en commentaar: E.R. Dodds, Euripides, Bacchae, Oxford 1986.

Literatuurgeschiedenis:

 • K.J. Dover (ed.), Ancient Greek Literature, Oxford 1980.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Dr. C.C. (Casper) de Jonge