Studiegids

nl en

Adoptie en pleegzorg in pedagogisch perspectief

Vak
2015-2016

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Adoptie van (buitenlandse) kinderen en pleegzorg brengen specifieke opvoedings- en ontwikkelingsvragen met zich mee, voor de adoptie- en pleegouders, voor de pedagoog die deze gezinnen voorlicht of (preventief) begeleidt, en ook voor leerkrachten of pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. Adoptiekinderen en pleegkinderen hebben vaak voorafgaand aan de plaatsing verwaarlozing en mishandeling meegemaakt in het gezin van herkomst of in een kindertehuis. De gevolgen van de meegemaakte deprivatie kunnen bij het adoptie- en pleegkind leiden tot ontwikkelingsachterstanden, psychopathologie en probleemgedrag in het gezin. Een groot deel van de adoptiekinderen heeft tegenwoordig een ‘special need’ (o.a. medische aandoening of ontwikkelingsstoornis), wat ook extra uitdagingen binnen het adoptiegezin met zich meebrengt. Tegelijkertijd kunnen adoptie en pleegzorg worden opgevat als protectieve factoren, in de zin dat het kind in het nieuwe gezin in veel betere omstandigheden terecht komt en meer ontwikkelingskansen krijgt. Onderzoek kan daarom inzicht geven in het herstelvermogen van kinderen die deprivatie hebben meegemaakt in hun vroege kinderjaren. De adoptiestatus (en pleegkindstatus) en het andere uiterlijk van het buitenlandse adoptiekind kunnen eveneens tot vragen binnen of buiten het gezin leiden. Daarnaast kunnen genetische factoren een rol spelen bij het ontstaan van verschillen tussen ouders en kinderen. In de colleges wordt ook ingegaan op het herkennen en vaststellen van ontwikkelingsachterstanden en psychopathologie bij adoptiekinderen en pleegkinderen en op mogelijkheden voor behandeling en interventie.

Leerdoelen

  • Kennismaking met het werkveld van adoptie en pleegzorg;

  • bestuderen van relevant onderzoek op het gebied van adoptie en pleegzorg;

  • reflecteren op pedagogische processen bij gezinnen/kinderen met risico- en protectieve factoren;

  • herkennen en vaststellen van psychopathologie en mogelijkheden voor behandeling en interventie bij adoptie- en pleegkinderen.

Eindtermen

1. Vakinhoud

1.1 De bachelor heeft kennis van en inzicht in fundamentele begrippen en theorieën uit de pedagogische en aangrenzende wetenschappen
1.4 De bachelor heeft kennis van (beleid van en voor) het pedagogisch beroepsveld

3. Academische vaardigheden

3.1 Het verzamelen van wetenschappelijke literatuur, kritisch bezien ervan, vaststellen van de relevantie en samenvatten van de kern
3.2 Het wetenschappelijk en ethisch kunnen analyseren en beschrijven van praktische en theoretische pedagogische vraagstukken
3.3 Het formuleren van een consistente visie of betoog met afgewogen wetenschappelijke argumenten
3.4 Correct schriftelijk rapporteren over pedagogische vraagstukken, zowel in een academische als in een andere context

4. Professioneel gedrag

4.1 Kan wetenschappelijke kennis en inzichten toepassen op opvoedings- en onderwijsvraagstukken

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges (met gastsprekers en video-illustraties).

Toetsing

Toetsing vindt plaats door middel van een schriftelijk tentamen met essayvragen (70% van het eindcijfer) en een paper (30% van het eindcijfer).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.
h3. Literatuur

De literatuur voor dit vak zal op Blackboard bekend gemaakt worden. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van handboeken en wetenschappelijke artikelen. Met het oog op het aanschaf van boeken zullen de titels ruim voor aanvang van het vak op Blackboard verschijnen. In de studiewijzer wordt per college aangegeven welke hoofdstukken/artikelen wanneer besproken worden.

Aanmelden

Onderwijs

Het is verplicht om je voor ALLE hoorcolleges en werkgroepen apart in te schrijven via uSis. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan onderwijs. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Tentamens

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis apart aan te melden. Dat geldt ook voor deeltentamens van een vak. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Zonder geldige inschrijving in uSis kan men niet deelnemen aan het tentamen. Meer informatie vind je in de Tentamenregeling FSW.

Contact

Coördinator van het vak is dr. Daisy smeets.
Wekelijks spreekuur: tot 1 uur na het college. Vragen kunnen ook voor het college en in de pauze worden gesteld.