Studiegids

nl en

Methoden en theorieën van Journalism Studies

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Dit vak is alleen te volgen als onderdeel van de Minor Journalistiek en Nieuwe Media (30 EC). Om te kunnen starten met een minor moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Dit college (deels hoor-, deels werkcollege) behandelt de wijzen waarop onderzoek gedaan wordt naar journalistiek. Journalism Studies is een zich snel ontwikkelende internationale discipline die theorieën en methoden van aanpalende wetenschapsgebieden zoals psychologie, sociologie en antropologie adapteert. De hoorcolleges behandelen die onderzoeksmethoden en en passant komen enkele belangrijke theorieën aan de orde. Daarnaast gaat dit college over het zelf uitvoeren van media-onderzoek. Er komen vier á vijf onderzoeksmethoden expliciet aan bod, verdeeld over kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Kwantitatief: survey, kwantitatieve inhoudsanalyse en/of experimenteel mediaonderzoek. Kwalitatief: interview (focusgroep), kwalitatieve inhoudsanalyse en nieuwsetnografie. Dit college vormt een voorbereiding op de (onderzoeks)stages in het tweede semester van deze Minor.

Week 1-6 zijn hoorcolleges. Week 7 is tentamenweek. Week 8, 9 en 10 zijn bestemd om zelf aan het onderzoek te werken. Docenten zijn stand by voor coaching van onderzoekgroepjes op afspraak.

In de laatste drie colleges (week 11-13) presenteren studenten hun onderzoeksresultaten in een mondelinge presentatie.

Aan het eind van het college bevindt zich in het portfolio van de student:

 • Onderzoeksplan

 • PowerPoint-presentatie van eigen onderzoek

Leerdoelen

Na afloop van de colleges hebben studenten kennis en inzicht in:

 • De belangrijkste elementaire vragen bij het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek

 • Zes methoden en technieken van mediaonderzoek en daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

 • Het zelfstandig uitvoeren van onderzoek

 • Vinden en ontsluiten van informatie van zeer uiteenlopende aard en complexiteit met behulp van traditionele en moderne technieken (internet, klassiek literatuuronderzoek, interview met specialist)

 • Het helder en goed opgebouwd mondeling presenteren van zelfstandig verzamelde en geanalyseerde informatie.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Studielast

Aanwezigheidsplicht

Voor dit college, dat voor een belangrijk deel bestaat uit het aanleren van vaardigheden, geldt een aanwezigheidsplicht. Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten zij de werkgroep volgend jaar overdoen.
De totale studielast voor de cursus is 140 uur cq 5 ects. Dat komt bij benadering neer op de volgende onderdelen:

 • hoorcolleges volgen: 6 × 2 uur = 12 u

 • hoorcolleges voorbereiden & literatuur lezen = 6 × 3 uur = 18 u

 • voorbereiding tentamen, (300 pp à 7 pp/ u) = 42 u

 • tentamen = 3 u

 • werkcolleges volgen: 6 × 2 uur = 12 u

 • werkcolleges vorbereiden 6 × 3 uur = 18 u

 • uitvoering onderzoeksopdracht en voorbereiding presentatie = 35 u

Toetsing

 • schriftelijk openboektentamen met open vragen

De wijze waarop de cursus getoetst wordt plus weging.
– Schriftelijk openboektentamen met een beperkt aantal vragen (2-4) (50%)
– Presentatie & onderzoeksopdracht (50%)

Herkansingsbeleid: Het tentamen kan eenmaal herkanst worden. Bij herkansing geldt niet het hoogste maar het laatst behaalde cijfer. Het vak is afgerond als het gewogen gemiddelde volgens voornoemde verdeelsleutel 5,5 of hoger is (cijfer wordt dan een 6). Deelcijfers worden normaal afgerond op één decimaal. Als het totale eindcijfer na herkansing(en) nog onvoldoende is (5,4 of lager), moet het hele vak opnieuw gevolgd worden in het volgende studiejaar.

Indien er minder dan 11 studenten moeten herkansen voor het openboektentamen, kunnen docenten ervoor kiezen een mondeling tentamen af te nemen.

De onderzoeksopdracht kan niet worden overgedaan. Bij een onvoldoende beoordeling van de opdracht wordt een nieuwe onderzoeksopdracht verstrekt die een replicatie behelst van eerder door anderen uitgevoerd onderzoek. Er kan geen presentatie meer worden gehouden. In plaats daarvan wordt een uitgebreider onderzoeksverslag gevraagd. Richtlijnen worden verstrekt bij de opdracht.
Let op: voor tentamens moet de student zich inschrijven via Usis.

Vrijstelling: Voor vakken in de minor kunnen geen vrijstellingen verstrekt worden. Studenten die menen reeds voldoende vakken gevolgd te hebben op het gebied van methoden en technieken van journalism studies of communicatiewetenschappen, mediastudies, kunnen een verzoek doen om in aanmerking te komen voor een beperkte vervangende opdracht. Student dient daartoe bij de docenten per e-mail uiterlijk twee weken na aanvang van de colleges een verzoek in, met daarin 1.) een motivatiebrief, 2.) bewijsstukken van behaalde cijfers en studiepunten plus 3.) een vakkenbeschrijving van de relevante gevolgde vakken op het gebied van methoden en technieken.
De alternatieve opdracht bestaat uit een verdiepende leesopdracht met een mondeling tentamen. Bij het verstrekken van de leesopdracht wordt ervan uitgegaan dat de leeslijst het niveau van het vak overstijgt.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

De blackboardmodule wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, proeftentamens, samenvattingen, voor discussiefora en het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Verplicht aan te schaffen:

Koetsenruijter, W., & Van Hout, T. (2014). Methoden voor journalism studies. Den Haag: Boom Lemma.
Wahl-Jorgensen, Karin, & Hanitzsch, Thomas (Eds.). (2009). The Handbook of Journalism Studies. London: Routledge. (gratis te downloaden via internet)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Je mag je alleen aanmelden voor een vak wanneer je bent toegelaten tot de minor.
Toelating en Inschrijving JNM

Contact

Tom Van Hout
Willem Koetsenruijter

Onderwijsadministratie Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: .osz-oa-eyckhof@humleidenuniv.nl.

Studiecoördinator: Dhr. J. Donkers, MA, P.N. van Eyckhof 3, room 1.01b.