Studiegids

nl en

De Glorious Revolution en de geboorte van de constitutionele monarchie

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Tijdens de Glorious Revolution (1688-89) bracht de Nederlandse stadhouder Willem III van Oranje zijn eigen schoonvader Jacobus II van Engeland ten val en werd hij koning van Engeland, Schotland en Ierland. Het koningschap van Willem III heeft veel invloed gehad op de Britse constitutionele monarchie. Met name de Bill of Rights van 1689 en de Act of Settlement van 1701 zijn beroemd geworden als belangrijke beperkingen op de koninklijke macht en vormen nog altijd onderdeel van de ongecodificeerde Britse grondwet.

Aansluitend op het kerncollege ‘grenzen van de macht’, gaan we in dit college onderzoeken in hoeverre de Glorious Revolution de machtspositie van de Engelse koning veranderde. De traditionele Whig-historiografie benadrukt dat deze periode het begin inluidde van de constitutionele monarchie. Maar was de discontinuïteit met het verleden echt zo groot? Er is veel bewijs dat er ook veel continuïteit was. Zo bleef het koninklijk hof een belangrijke politieke arena na 1688-89 en was de macht van de koning ook voor 1689 in belangrijke mate beperkt. Wat veranderde er, en wat bleef hetzelfde? In dit college komen de voorgeschiedenis van de Glorious Revolution vanaf de Restauratie, de Revolutie zelf, en de nasleep ervan uitgebreid aan bod. Studenten schrijven vervolgens op basis van literatuuronderzoek een werkstuk over een zelfgekozen deelonderwerp.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. heeft kennis van en inzicht in de historische discussie over continuïteit en discontinuïteit rond de Glorious Revolution (1688-89) vooral met betrekking tot de beperkingen op de koninklijke macht;
  1. kan de constitutionele hervormingen tijdens Willem III’s regering plaatsen in de laat zeventiende-eeuwse Britse en Europese politieke context.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges: 2 uur x 13 = 26 uur.

 • Bestuderen van de verplichte literatuur, inclusief lezen/voorbereiden referaat: 130 uur.

 • Schrijven van werkstuk (inclusief inlezen/onderzoek): 132 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-9

 • Mondelinge presentatie (met gebruik van powerpoint of prezi)
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 6-9

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5

 • Opdracht 1: leesopdracht
  Getoetste leerdoelen: 2

 • Opdracht 2: (essayvraag: Was de Glorious Revolution een revolutie? Beargumenteer je antwoord in een essay van 500 à 750 woorden en wees bereid je standpunt tijdens college te verdedigen).
  Getoetste leerdoelen: 1, 8-9

Weging
Werkstuk: 60%
Referaat: 20%
Participatie: 10%
Opdracht 1: voldoende of onvoldoende
Opdracht 2: 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk en opdracht 1 voldoende moeten zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

In dit college wordt collegemateriaal gedeeltelijk beschikbaar gesteld op Blackboard.
h3. Literatuur

 • Edward Vallance, The Glorious Revolution: 1688 – Britain’s Fight for Liberty (Little, Brown, 2006)

 • Overige literatuur wordt op Blackboard of via de collegeplank in de UB beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dhr. dr. J.A. (Jasper) van der Steen

Opmerkingen

Geen