Studiegids

nl en

Inleiding Financieel Management

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Internationaal en Intercultureel Management (30 EC). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Beschrijving

Dit vak wordt in het tweede blok gegeven. Het eerste blok wordt het vak Wereldeconomie gevolgd.

In het tweede blok van het eerste semester komt vervolgens de Inleiding Financieel Management aan bod. Het doel van het aanbieden van colleges Inleiding Financieel Management is studenten de mogelijkheid te bieden zich de voornaamste basiskennis van het vakgebied bedrijfseconomie eigen te maken. Dergelijke basiskennis is vaak noodzakelijk om goed te kunnen functioneren in een organisatie. Het gaat er daarbij niet om een poging te doen de student een specialist op dit gebied te maken, maar wel om er voor te zorgen dat degene die dit vak met succes heeft afgerond in staat is met kennis van zaken een oordeel te geven over diverse bedrijfseconomische vraagstukken.

Wereldeconomie

In dit vak wordt aandacht besteed aan de belangrijkste kenmerken van en ontwikkelingen in de wereldeconomie. Tot de te behandelen onderwerpen behoren allereerst een theoretische onderbouwing van het ontstaan van handel, handelsblokken en de WTO. Vervolgens wordt ingegaan op het functioneren van wisselkoersen, valutablokken en de dilemma’s van dollar en euro. Verder richt de collegecyclus zich op het tot stand komen van kapitaalstromen, FDI, en de rol van de multinational en de staat. Bovendien wordt ingegaan op de verschillende vormen van economische politiek die door diverse landen wordt gevoerd. Er wordt aandacht besteed aan onevenwichtigheden in de wereldeconomie zoals tussen de TRIAD, en het Zuiden. Eveneens is er daarbij aandacht voor de opkomst van Newly Industralized Economies, Zuid-Korea, Taiwan, Singapore en Hongkong, en de opkomst van de grote zogeheten BRIC-landen, respectievelijk Brazilië, Rusland, China, India.

Leerdoelen

De colleges zullen een gemengd karakter hebben : deels zullen zij bestaan uit hoorcolleges, maar er zal ook tijd worden besteed aan de bespreking van opgaven die tevoren ter beschikking zijn gesteld. Voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen zijn de diverse kostenbegrippen en kostenindelingen, analyse van verschillen tussen de gebudgetteerde kosten en de werkelijke kosten, samenstelling en beoordeling van een balans en een resultatenrekening en de beoordeling van investeringsprojecten.
Bij diverse Master opleidingen op Managementgebied is het hebben gevolgd van het deelvak Inleiding Financieel Management een belangrijke steun. Voor studenten die de Master opleiding “Chinese Economy & Business” –een co-productie van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Leiden- willen gaan volgen kan het (met succes) hebben gevolgd van Inleiding Financieel Management een studiejaar schelen!

Rooster

Zie website Minor IIM.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

Totale studielast 5 ec x 28 uur = 140 uur.
Blok 1 Wereldeconomie (2,5 ECTS = 70 uur):

 • bijwonen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 7 = 21 uur;

 • voorbereiden tentamen = 35 uur.

Blok 2 Inleiding Financieel Management (2,5 ECTS = 70 uur):

 • bijwonen hoorcolleges: 7 × 2 uur = 14 uur;

 • voorbereiden collegestof: 3 uur per week x 7 = 21 uur;

 • voorbereiden tentamen = 35 uur.

Toetsing

Blok 1

 • toets Wereldeconomie (50%).

Blok 2:

 • toets Inleiding Financieel Management (50%).

Herkansing
Schriftelijk gesloten boek tentamen.

Schriftelijk gesloten boek tentamen voor beide onderdelen.

Indien een student aan beide deeltentamens heeft deelgenomen, dan zal een eindcijfer als volgt worden bepaald:

 • indien voor ieder van de deeltentamens een score van minimaal 5,5 werd behaald dan zal het eindcijfer gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien een van de scores op een deeltentamen minimaal een 6,0 was en de score voor het andere deeltentamen minimaal een 5,0 dan zal het eindcijfer eveneens gelijk zijn aan het gemiddelde van beide deelcijfers;

 • indien beide scores voor de deeltentamens lager zijn dan een 5,0 dan zal voor ieder van de deeltentamens hertentamen dienen te worden afgelegd;

 • indien een van de scores op een deeltentamen lager is dan een 5,0 en de andere minimaal een 5,0 was , dan zal hertentamen moeten worden gedaan in het deelvak met de laagste score;

 • indien een student voor beide deeltentamens een score behaalde van minimaal 5,0 maar het hoogste cijfer niet hoger is dan een 5,4 dan mag de student zelf kiezen of hij/zij een hertentamen gaat doen of twee hertentamens. (Let wel : er is voor ieder deelvak slechts een hertentamen mogelijkheid);

 • hoogste cijfer geldt bij herkansing;

 • bij voldoende (hoger dan 5,5) mag je niet herkansen.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • de Boer, Brouwers en Koetzier, Basisboek Bedrijfseconomie (Noordhoff Uitgevers 2011, negende druk) ISBN 978-90-01-79788-1;

 • de Boer, Brouwers en Koetzier, Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven (Noordhoff Uitgevers 2011, negende druk) ISBN 978-90-01-79776-8.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Geen.

Contact

Dhr. Drs W.R. (Ruud) Fontijn