Studiegids

nl en

Vergelijkende koloniale geschiedenis: Nederlands en Brits-Indië, 1750-1950

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Dit werkcollege biedt een grondige vergelijking tussen de aard van het Nederlandse en Britse koloniaal bestuur, in het bijzonder de invloed van het bestuur op de inheemse samenlevingen in respectievelijk Nederlands-Indië en Brits-Indië. De vergelijking betreft de periode van c. 1750 tot de dekolonisatie. Bij de vergelijking wordt gebruik gemaakt van secundaire literatuur. Ter oriëntatie wordt in de eerste weken algemene literatuur besproken op het college waarna de studenten in tweetallen vergelijkend onderzoek gaan doen in een samen gekozen deelonderwerp. Studenten krijgen oefening in zoeken naar secundaire literatuur en in mondelinge en schriftelijke presentatie. Via een aparte bronnenopdracht komen ze bovendien in aanraking met primair bronnenmateriaal uit kolonial India en Indonesië.

Door middel van dit college krijgen de deelnemers een overzicht van de koloniale geschiedenissen van Zuid- en Zuidoost-Azië met bijzondere aandacht voor de koloniale staat. De verhoudingen tussen inheemse samenleving en koloniaal bestuur is een van de centrale aandachtspunten en daarmee sluit het college sluit aan op de thematiek van het Kerncollege Global Connections.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student heeft:

  1. kennis van en inzicht in de historiografie en geschiedtheorie van Nederlands- en Brits-Indië (ca. 1750-1950)
  1. kennis van het ontstaan en ontwikkeling van koloniale staten als gevolg van de Europese expansie, alsmede inzicht in de aard van het Nederlandse en Britse koloniale bestuur en instituties en de invloed van koloniaal bestuur en exploitatie op de samenlevingen van Zuid- en Zuidoost-Azië;
  1. kennis van en inzicht in vergelijkende methode en een kritisch inzicht in de verschillende manieren waarop historici gebruik maken van koloniale bronnen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Blackboard

Blackboard.

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • bijwonen colleges: 2 uur p.w. x 13 = 26 uur

 • Studiebegeleiding: 1 uur

 • bestuderen literatuur: 60 uur

 • voorbereiding college/opdrachten: 26 uur

 • onderzoek/schrijven werkstuk: 167 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 1-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 6-10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5, 6-10

 • Opdracht 1 (studenten analyseren en vergelijken aan de hand van een gebeurtenis of thema een negentiende eeuwse koloniale krant uit India en Indonesië)
  Getoetste leerdoelen: 7, 10

Weging
Werkstuk: 65%
Referaat: 15%
Participatie: 5%
Opdracht 1: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor communicatie tussen docent en student

Literatuur

Metcalf, B. en Metcalf, T., _A concise history of modern India, (Cambridge, 2006).
Brown, Colin, A short history of Indonesia: the unlikely nation? (Crows Nest, 2003).
Daarnaast zullen nog een aantal artikelen opgegeven worden.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

mw. S. Ravensbergen MA

Opmerkingen

Geen