Studiegids

nl en

De Republiek als grote mogendheid, binnen en buiten Europa

Vak
2015-2016

Toegangseisen

BSA-norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

In de zeventiende eeuw groeide de jonge Nederlandse republiek uit tot een van de economisch sterkste staten van Europa. Niet om een machtspolitiek te voeren, maar vooral om eigen economische belangen en het territorium van de Republiek te verdedigen, bouwden de Nederlanders een omvangrijk staand, goed geoefend leger en een grote oorlogsvloot op. Als gevolg van haar sterke economische en militaire positie was de Republiek ook in staat een belangrijke politieke rol te spelen in het Europese krachtenspel.
Dat de Republiek was uitgegroeid tot een grote Europese mogendheid was voor een deel ook te danken aan haar overzeese expansie met name in Azië. Ook andere Europese machten dreven handel met regio’s buiten Europa en waren elkaars directe concurrenten. De rivaliteit tussen Europese koloniale mogendheden had haar weerslag op de interne verhoudingen in Europa zoals ook het krachtenspel in Europa medebepalend was voor de expansie over zee. In dit college zal het buitenlandse beleid en de diplomatie van de Republiek ten aanzien van andere grote Europese mogendheden in de zeventiende en achttiende eeuw worden bestudeerd. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan de behartiging van de Aziatische en Atlantische belangen van de Republiek in de Europese regeringscentra. Dit werkcollege sluit aan bij het kerncollege Global Connections.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren;
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis voor primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis, en in het bijzonder bij de track Zeegeschiedenis het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Heeft kennis van en inzicht in de diplomatie en de internationale verhoudingen in het Europa van de zeventiende en achttiende eeuw;
  1. Heeft een algemene kennis en inzicht van de Europese expansie in de zeventiende en achttiende eeuw;
  1. Heeft kennis en inzicht in de staatkundige en politieke verhoudingen in de Republiek;
  1. Heeft kennis van en inzicht in de historiografie met betrekking tot diplomatie, internationale relaties en Europese expansie.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • tijd voor het volgen van college: 28 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur:126 uur

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek) : 126 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 3, 5, 8-11

 • Tussentijdse opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 1-11

Weging
Werkstuk: 60 %
Referaat, participatie en opdrachten: 40%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatie betreffende de cursus, studiemateriaal, tussentijdse opdrachten.

Literatuur

S. Groenveld, M. Ebben en R. Fagel, Tussen Munster & Aken. De Republiek als grote mogendheid, 1648-1748 (Maastricht 2005)
J.I. Israel, The Dutch Republic. Its rise, greatness and fall, 1477-1806 (Oxford 1995) 700-862, 934-956.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. M.A. Ebben
Huizingagebouw 262b
071-5272714

Opmerkingen

Maakt deel uit van Minor:
Europa in de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd