Studiegids

nl en

Muziek: Practicum Musicae 1: instrumentaal of vocaal keuzevak (klassiek/jazz), Koninklijk Conservatorium

Vak
2015-2016

1. Beschrijving

Practicum Musicae (PM) biedt multigetalenteerde universitaire studenten de mogelijkheid hun muzikaliteit intensief te voeden en ontplooien aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De studiepunten kunnen ter invulling van de vrije ruimte in elke Leidse opleiding gelden. Naast instrumentale of vocale privélessen, aan de afdelingen Klassiek, Jazz of Oude Muziek, volg je ook theorielessen. Via PM kun je je zeer breed ontwikkelen, academisch en muzikaal!

Practicum Musicae wordt aangeboden door de Academie der Kunsten (AdK). De AdK is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten, die bestaat uit de Koninklijk Academie van Beeldende Kunsten (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). Zie voor meer informatie: Academie der Kunsten.

2. Opbouw

Het gehele PM-traject duurt drie jaar en heeft een studielast van 30 EC. Het programma kent drie niveaus: PM1 (10 EC), PM2 (10 EC) en PM3 (10EC). Studenten kunnen naar keuze ook een los jaar PM1 volgen.

Practicum Musicae bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Individuele instrumentale/vocale les: vijftig minuten per week van een docent van het Koninklijk Conservatorium (7 EC). Studenten moeten zich realiseren dat de docenten op het KC op het hoogste niveau lesgeven en daarom ook een passende inzet verwachten. Voor studenten van de afdeling Klassiek en Zang is daarnaast ruimte voor 25 minuten correpetitie per week. Dit zijn lessen waarin de student begeleid wordt door een pianist van het KC.
2. Verplicht college Elementaire Muziektheorie (EMT): 100 minuten per week (3 EC). PM3 heeft geen EMT.

Het beoogde eindniveau na drie jaar Practicum Musicae ligt op het niveau van de bachelortoegangsexamens van het hoofdvakprogramma van het Koninklijk Conservatorium. Na een succesvol doorlopen van het PM-programma is doorstromen naar de KC-hoofdvakstudie in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Dit is echter uitdrukkelijk niet het doel van het PM-traject.

3. Toelatingseisen

Om tot PM toegelaten te worden moeten studenten auditie doen voor een kleine commissie van docenten van het Koninklijk Conservatorium. Tijdens deze auditie wordt onderzocht of de student over voldoende motivatie, muzikale bekwaamheid en aanleg beschikt om gedurende het traject naar het beoogde eindniveau (zie hierboven) toe te groeien. De beslissing over de toelaatbaarheid van de student ligt bij de auditiecommissie.

De audities voor het volgende studiejaar vinden plaats in het daaraan voorafgaande studiejaar gedurende de periode mei/juni. Om onnodige teleurstellingen bij deze auditie te voorkomen is er een voorselectie. De voorselectie vindt in het voorjaar plaats.

De afdelingen Klassiek, Oude Muziek, Zang (Klassiek en Oude Muziek) en Jazz hanteren verschillende toelatingseisen en -procedures voor zowel de informele auditie als de formele auditie. Neem hierover contact op met de coördinator van Practicum Musicae, Annemarie Kosten-Dür.

4. Onderwijsvorm

– Instrumentale/vocale les: individueel
– Theoriecollege EMT: werkgroep

5. Rooster

De lessen van het PM vinden plaats in zowel het eerste als het tweede semester. De individuele lessen, waaronder ook de correpetities, zijn op afspraak met de docent. Het theoriecollege EMT wordt op verschillende momenten in de week gegeven. Studenten kunnen hierdoor kiezen voor een lestijd die het beste binnen hun Leidse rooster past. Alle lessen vinden plaats op het Koninklijk Conservatorium (Juliana van Stolberglaan 1, Den Haag).

6. Toetsing

Een jaar PM wordt afgesloten met een examen voor een kleine commissie van docenten. Dit examen duurt ongeveer 20 minuten en vindt plaats in de periode mei/juni. Het programma wordt in overleg met de docent vastgesteld. EMT 1 wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen in de periode mei/juni. Studenten kunnen het praktische deel van het keuzevak alleen afsluiten indien het theoretische gedeelte (EMT 1) met een voldoende is afgesloten!

7. Aanmelden en informatie

Annemarie Kosten-Dür

8. Opmerkingen

Practicum Musicae is uitsluitend bedoeld voor studenten van de Universiteit Leiden.
Voor andere vakken op het gebied van muziek en beeldende kunst, zie: Keuzevakken muziek en beeldende kunsten