Studiegids

nl en

Internationale Betrekkingen in de Late Middeleeuwen

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Tussen de elfde en zestiende eeuw veranderde het internationale politieke landschap in West-Europa ingrijpend van karakter. Rond 1100 werd de geografische ordening van macht bepaald door netwerken van persoonlijke relaties tussen heren en vazallen en door universalistische idealen die verbonden waren met het Duitse Rijk en de Roomse Kerk. Vijf eeuwen later had het politieke landschap het uiterlijk gekregen van een mozaïek: een patroon van territoriaal begrensde koninkrijken, vorstendommen, steden en lokale heerlijkheden. Politieke macht werd steeds meer georganiseerd op basis van territoriale kaders. Hoe zijn deze veranderingen tot stand gekomen? Wat betekenen zij voor de manier waarop diplomatie werd bedreven en voor de manier waarop internationale betrekkingen werden vormgegeven? En: wat betekenen zij voor de manier waarop politieke macht naar buiten toe werd gelegitimeerd? In deze cursus, die aansluit bij het kerncollege ‘Grenzen van de Macht’, zullen we dergelijke vragen bestuderen met behulp van secundaire literatuur, primaire bronnen, en met behulp van theorieën over internationale betrekkingen afkomstig uit de sociale wetenschappen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart en contacten met de buiten-Europese wereld.
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis voor het gebruik van laatmiddeleeuwse administratieve bronnen en geschiedschrijving met betrekking tot de Nederlanden in brede zin; paleografie; bronnenkunde.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. heeft kennis van en inzicht in de veranderingen die tussen de elfde en zestiende eeuw in Europa plaatsvonden in de vormgeving van internationale betrekkingen;
  1. heeft kennis van en inzicht in de historiografische debatten over internationale betrekkingen in de middeleeuwen;
  1. heeft kennis van theorieën over internationale betrekkingen;
  1. is in staat om met behulp van deze historiografische en theoretische inzichten de genoemde veranderingen te analyseren.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Lezen verplichte literatuur en voorbereiding college: 70 uur

 • Schriftelijke en mondelinge opdrachten: 36 uur

 • Onderzoek/schrijven werkstuk: 150 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 6-11

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 6-11

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 4d, 5

 • Opdracht 1 Gezamenlijke opdracht: mondelinge analyse en bespreking van een of meerdere bronnen
  Getoetste leerdoelen: 1, 3, 7

 • Opdracht 2 Schrijven van een beredeneerde bibliografie over een zelfgekozen onderwerp
  Getoetste leerdoelen: 2a, 7, 9

 • Opdracht 3 Schrijven van een onderzoeksopzet voor het werkstuk
  Getoetste leerdoelen: 2d, 4a, 4b

Weging
Werkstuk: 65 %
Referaat: 10 %
Participatie: 10 %
Opdracht 1: 5 %
Opdracht 2: 5 %
Opdracht 3: 5 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

De docent levert het studiemateriaal aan via Blackboard. Studenten leveren schriftelijke opdrachten in via Blackboard.

Literatuur

Literatuur wordt via Blackboard bekendgemaakt en aangeleverd.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

dhr. Dr. G.A. (Aart) Noordzij
Kamer: Huizinga 1.77b

Opmerkingen

Geen