Studiegids

nl en

De Bourgondische Nederlanden. Staat en natie in enkelvoud en veelvoud

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Het bestaande beeld over de Nederlanden in de vijftiende eeuw is helder en eenvoudig: als erfgenaam van de eeuwenoude vorstenhuizen creëerden de hertogen van Bourgondië in de vijftiende eeuw een nieuwe centraal geregeerde staat. Zo legden zij de basis voor de moderne staten België, Nederland en Luxemburg. Van nationale identiteiten was daarentegen nog helemaal geen sprake. Men dacht alleen in de kaders van het eigen dorp, de eigen stad en pas in de late achttiende en vroege negentiende eeuw ontwikkelde zich zoiets als een nationaal gevoel.

Zo evident is dit beeld echter niet. Hoe slaagde een nieuwe dynastie erin de eeuwenoude politieke tradities te doorbreken? Wat gebeurde er met de oude vorstendommen? Waren bovenlokale gevoelens onbekend? Hadden de middeleeuwse burgers echt geen idee van hun omgeving? De eenheid en diversiteit van een nieuwe politieke unie staan centraal in dit hoorcollege.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student verwerft:

  1. Kennis van en inzicht in de politieke ontwikkeling van de Nederlanden in de vijftiende eeuw;
  1. Kennis van en inzicht in de betekenis van identiteitsvorming;
  1. Kennis van en inzicht in de theorievorming rond de begrippen ‘Staat’ en ‘(Nationale) identiteit’.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

*Hoorcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 24 uur (2 uur per week)

 • Zelfstandige literatuurstudie: 112 uur

 • Tentamen: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen.
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen.

Weging
Deeltoets 1: 25%
Deeltoets 2: 75%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Communicatie

 • Beschikbaar stellen van studiemateriaal

Literatuur

J. Huizinga, ‘Uit de voorgeschiedenis van ons nationaal besef’, De gids 76 (1912). Digitaal beschikbaar via
R. Stein, De hertog en zijn Staten. De eenwording van de Bourgondische Nederlanden, ca. 1380-1480 (Hilversum 2014)
Verdere literatuur wordt nader bekend gemaakt. Deze bevat onder andere hoofdstukken van een door de docent te publiceren boek die als pdf beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte

Contact

dhr. Dr. R. Stein

Opmerkingen

Geen