Studiegids

nl en

Postkoloniaal: hybriditeit in de moderne Nederlandse letterkunde

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Bachelordiploma in een geesteswetenschappelijke opleiding.

Beschrijving

‘Een Franse schrijver is iemand die in het Frans schrijft, een allochtone schrijver is iemand die in het Allochtoons schrijft en een Nederlandse schrijver schrijft in het Nederlands’, zegt Hafid Bouazza geërgerd in 1996 in een interview in het NRC Handelsblad. In dit Mastercollege verdiepen we ons in het schrijverschap en het werk van auteurs als Kader Abdolah, Yasmine Allas, Benali, Marion Bloem, Hafid Bouazza, Naima El Bezaz, Ayaan Hirsi Ali en Naema Tahir. We doen dat aan de hand van het begrip ‘hybriditeit’.

In de postkoloniale literatuurtheorie doet het begrip ‘hybriditeit’ dienst als tegenpool van essentialistische opvattingen van identiteiten en culturen. Het is een verzamelnaam voor de dynamische eigenschappen van identiteit: instabiliteit, diversiteit en homogeniteit. Tegelijkertijd wordt ‘hybriditeit’ soms voorgesteld als een wezenskenmerk van migranten en hun werk: als iets dat hen méér kenmerkt dan andere auteurs of andere teksten. Hoewel het dan doorgaans een positieve – want creatieve – connotatie heeft, is het eigenlijk een vorm van stigmatisering. Bovendien kleeft er van oorsprong een meer negatieve betekeniscomponent aan het begrip.

We doen vier dingen:
1. we verdiepen ons in de theoretische discussies rondom het hybriditeitsbegrip, aan de hand van teksten van onder anderen Homi Bhabha, Stuart Hall, Gayatri Spivak, Marwan Kraidy en Anjali Prabhu.
2. we onderzoeken het gebruik van het begrip in de receptie (post)koloniale literatuur en migrantliteratuur: met welke aannames en waarden is het hybriditeitsbegrip verbonden?
2. we proberen vervolgens het concept zelf te operationaliseren: hoe kun je het begrip inzetten om 3e positie van schrijvers te beschrijven? En hoe kun je er romans mee analyseren?
4. We analyseren de positie van enkele auteurs in de moderne Nederlandse letterkunde én we analyseren hun werken aan de hand van het begrip.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:
1. ben je vertrouwd geraakt met de theoretische discussie rondom het begrip ‘hybriditeit’ en de toepassing ervan
2. heb je inzicht verworven in de cultureel-institutionele omgang met moderne (post)koloniale en migrantliteratuur in Nederland.
3. heb je inzicht in de methodologische toepassing van het begrip ‘hybriditeit’ in de analyse van literaire werken en institutionele posities van schrijvers
4. Kan je zelfstandig relevante wetenschappelijke literatuur vinden, kritisch beoordelen en toepassen (analyseren en interpreteren) op de Nederlandse (post)koloniale literatuur.
5. ben je in staat om verworven inhoudelijke kennis, inzicht en vaardigheden toe te passen in weekopdrachten, plenaire discussies en in een werkstuk.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding MA Neerlandistiek / Dutch Studies

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges
Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 280 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 42 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur; theorie: 30 uur; primaire literatuur 58 uur; notities en referaten: 40 uur.

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk: 110 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

 1. Opdrachten (voldoende / onvoldoende; opdrachten zelf bijhouden in een dossier, onvoldoendes moeten worden verbeterd)
  1. Referaat: 30 %
  2. Werkstuk: 70 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers waarbij voor deeltoets 2 en 3 ten minste een 5,5 gehaald dient te worden.

Herkansing

 • Bij een onvoldoende voor het afsluitende werkstuk (lager dan een 5,5) kan binnen twee weken een herziene versie worden ingeleverd.

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus. Zie Blackboard

Literatuur

De literatuur wordt bij aanvang van de cursus bekendgemaakt. Bekend verondersteld wordt:

 • F.W. Korsten, ‘Transnationalisme en postkolonialisme – hybriditeit’, in: Lessen in literatuur, 2e herz. dr., Nijmegen, 2005, p. 275-297.

 • Besser, S., ‘II.5 Postkolonialisme’ in: Jan Rock, e.a. (red.) Literatuur in de wereld. Nijmegen, 2013, 135-142

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dr. E.A. Op de Beek, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1, kamer 2.02a. Tel. 071-5274381. Het e-mailadres is e.a.op.de.beek@hum.leidenuniv.nl.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071 5272 2604. Het e-mail adres is: osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen