Studiegids

nl en

Semi-artsstage

Vak
2015-2016

Beschrijving

De Semi-artsstage is een klinische stage van ca. 16 weken binnen de opleiding Geneeskunde. De reguliere coschappen dienen minimaal met resultaat voldoende te zijn afgerond voordat met de Semi-artsstage wordt gestart. Het doel van de Semi-artsstage is dat de student zelfstandiger en met meer verantwoordelijkheid binnen een (poli)-klinische setting gaat functioneren en beoogt een betere aansluiting op het programma van een beginnende arts-assistent. De Semi-artsstage dient gevolgd te worden binnen een afdeling/instelling die voor deze stage door het LUMC erkend is (zie Blackboard).
De Semi-artsstage is ondergebracht in het Uitvoerend Orgaan Masteropleiding.
De erkenning wordt afgegeven indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en wordt aangevraagd via de onderwijscoördinator in het betreffende ziekenhuis en vervolgens besproken in de vergadering van de coassistentencommissie van datzelfde ziekenhuis, die hierover een besluit neemt. Daarna gaat de aanvraag naar het Uitvoerend Orgaan Masteropleiding, alwaar het verzoek besproken wordt. De voorzitter van het Uitvoerend Orgaan geeft uiteindelijk de goedkeuring.

Leerdoelen

De student schrijft een leerplan met daarin aandacht voor de volgende competenties:
Medisch handelen: kennis, vaardigheden, anamnese, lichamelijk onderzoek, klinisch redeneren, beleid
Communicatie: effectieve relatie, luisteren, informeren, adviseren, mondeling en schriftelijk verslag
Samenwerking: samenwerken met patiënt en andere zorgverleners, eigen grenzen kennen, adequaat verwijzen
Kennis en wetenschap: informatie kritisch beschouwen, vragen voor onderzoek stellen, eigen leerdoelen formuleren, leermethoden kiezen, kennis overdragen, feedback geven
Professionaliteit: respect tonen, aandacht voor culturele achtergrond patiënt, omgaan met emoties, reflecteren op eigen functioneren, omgaan met feedback, ethische dilemma’s
Matschappelijk handelen: determinanten van ziekte herkennen en gebruiken, regelgeving toepassen, met fouten omgaan
Organisatie: timemanagement, verantwoord gebruik middelen

Onderwijsvorm

De Semi-artsstage behoort tot het werkplekleren. De student krijgt directe begeleiding, ontvangt directe feedback en aan de hand van een leerplan, met evaluaties, tussen- en eindbeoordelingen moet de ontwikkeling zichtbaar gemaakt worden. De Semi-arts participeert in het reguliere onderwijsaanbod van de verschillende afdelingen.

Toetsing

Startgesprek in week 1; bespreking leerplan, tussentijdse beoordeling en eindbeoordeling. Afspraken over specifieke beoordelingen, bijvoorbeeld feedback, worden opgenomen in het leerplan.

Literatuur

Afhankelijk van Semi-artsstage; vraag daar naar eventuele specifieke aanbevelingen.

Contact

Het aanbod van Semi-artsplekken is te vinden op Blackboard. Meer informatie is te verkijgen bij de afdeling Coschappen