Studiegids

nl en

Opstand en geweld

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Dit college behandelt de geschiedenis van collectieve vormen van geweld en onderhandeling. Het onderzoekt de rol opstanden in de vroegmoderne Nederlandse geschiedenis. Deze collectieve vormen van onderhandeling en geweld konden varieren van stakingen tot muiterijen, en van belastingoproeren tot gevangenenopstanden. Door deze rumoerige geschiedenis centraal te stellen worden de tegenkrachten van officiële instanties zichtbaar. In het college zal dus niet alleen centraal staan hoe opstanden, stakingen en momenten van (collectief) geweld werkten (de oorzaken en patronen), maar ook wat hun effect was op politieke en economische instituties. In het college worden de historische ontwikkelingen besproken binnen de Nederlandse en overzeese geschiedenis aan de hand van Nederlandse en Engelstalige literatuur. Daarbij komen verschillende theorieën aan bod, die door historici, sociologen en antropologen zijn ontwikkeld om (collectieve vormen van) geweld en opstand te bestuderen. Het sluit daarmee aan op het Kerncollege ‘Grenzen aan de macht’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen
De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisatie (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.
  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting. Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Verkrijgt een overzicht van de geschiedenis van verschillende vormen van individueel en collectief geweld, en de relatie tot politieke, juridische en economische instituties;
  1. Verkrijgt inzicht in relevante theorievorming in historisch perspectief;
  1. Leert kritisch te reflecteren op literatuur en theorievorming, en een beargumenteerd oordeel te formuleren.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • colleges (2 uur per week x 13 weken): 26 uur.

 • voorbereidingstijd colleges (10 uur per week x 13 weken): 130 uur.

 • schrijven van werkstuk (lezen ca. 250 pagina’s literatuur; schrijven): 74 uur.

 • opdrachten (mede op basis van het voor het werkcollege verichte onderzoek): 40 uur.

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8-10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 3-4, 8-10

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 5

 • Tussentijdse opdrachten
  Getoetste leerdoelen: 2-7

Weging
Werkstuk: 70 %
Referaat: 10 %
Participatie: 10 %
Tussentijdse opdrachten: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Literatuur volgt via docent.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dhr. Dr. M. van Rossum

Opmerkingen

Geen