Studiegids

nl en

Geschiedenis van het Antisemitisme

Vak
2015-2016

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Antisemitisme heeft een zeer lange geschiedenis. In West Europa vonden de eerste antisemitische uitbarstingen plaats in 1096 tijdens de eerste kruistochten. In voorafgaande eeuwen lieten bisschoppen en kerkvaders zich al vaak zeer negatief uit over joden, zonder dat dit tot vervolgingen leidde. In de negentiende eeuw hebben de joodse emancipatie en de Industiële Revolutie niet tot het verdwijnen van het antisemitisme geleid, maar juist tot een herleving ervan. Omdat antisemitische ideeën zo hardnekkig zijn en omdat antisemitische uitbarstingen over zo’n lange periode in zoveeel verschillende samenlevingen hebben plaatsgevonden, is historische kennis op dit terrein van het grootste belang. Dit hoorcollege is bedoeld als een eerste kennismaking met deze gecompliceerde problematiek.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

  1. De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.
  1. De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

  1. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort, meer specifiek:
  • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisatie (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege
De student:

  1. Verwerft kennis en inzicht in de geschiedenis van het antisemitisme;
  1. Verwerft kennis en inzicht in processen van uitsluiting, vooroordeel en racisme in het algemeen.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totaal: 140 uur (5 ec):

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiding college: 80 uur

 • Voorbereiding tentamen: 32 uur

 • Tentamens: 4 uur

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1: Schriftelijk tentamen
Deeltoets 2: Schriftelijk tentamen

Weging
Deeltoets 1: 50%
Deeltoets 2: 50%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing
Onvoldoende deeltoetsen kunnen worden herkanst. De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.
Aan het hertentamen kan allen worden deelgenomen indien het eindcijfer onvoldoende is; bovendien kunnen alleen onvoldoende deeltoetsen worden herkanst.

Tentamendata
Voor de tentamendata, zie Rooster/aanmelding Geschiedenis

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Jacob Katz, From Prejudice to destruction; anti-Semitism 1700-1933 (Cambridge, Mass. 1982) ISBN 0-674-32507-9
Robert Chazan, The Jews of Medieval westen Christendom 1000-1500 (Cambridge, Mass. 2007) ISBN 978-0521846660

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

dhr. Dr. G.C. Quispel