Studiegids

nl en

Geschiedenis en Antropologie van Afrika 2: Arbeidsmigratie in Zuidelijk Afrika

Vak
2015-2016

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.
It is advisable that students have completed the introductory African History Course, “History and Anthropology of Africa 1: Africa from Zero to now”.

Beschrijving

Migrant labour has had a pervasive and enduring impact on human society in southern Africa; it is one of, if not the, most important themes in the last 350 years of southern African history. The establishment of a settler society at the Cape in 1652, led to the development of an economy that (at least until 1973) was structurally short of labour and which consistently hungered for and consumed millions upon millions of labourers. Contemporary South Africa has been built and developed by migrant labour, and large parts of the economy continue to depend upon the employment of migrant labour, much of which comes from far beyond its borders.

The shortage of labour that had characterised the pre-industrial economy of Southern Africa prior to 1870, came to be exacerbated with the discovery of diamonds and the subsequent development of an industrial economy based on mining. The development of industrial mining, and its associated industries, led to a dramatic increase in the movement of people in southern Africa. Migrants from all over southern Africa travelled to the mines in search of profit, status, and manhood.

Through the years, historians and others have worked on and developed a burgeoning literature that has sought to deal with the social, cultural, economic, and political history of migrant labour. Research on migrant labour in southern Africa has consistently focussed on the twin themes of power and connections. In this seminar students will deal with the history of migrant labour in southern Africa through the reading and active discussion of selected texts, primary source material and additional literature. Apart from dealing with written sources, students will also be actively encouraged to deal with all manner of other sources ranging from paintings and photographs to music and dance.

Opmerkingen

Voertaal: Engels.

Leerdoelen

De student kan:

  1. een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;
  1. een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
   a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
   b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
   c. een wetenschappelijk debat analyseren;
   d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen
  1. reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;
  1. een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
   a. een realistische planning hanteren;
   b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
   c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
   d. feedback geven en ontvangen;
   e. aanwijzingen van de docent verwerken.
  1. participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting- 6. De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort, meer specifiek:
- bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie; de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen, dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500;

  1. De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
   Met speciale aandacht:
  • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling;

Leerdoelen, specifiek voor dit college
De student:

  1. Will begin to deal with historical sources other than written.
 • 9.Students will develop a good understanding of Southern African history.

 • 10.Etc.

Rooster

Zie rooster op website Afrikaanse talen en culturen Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Course load

 • Colleges: 12 × 2 uur = 24 uur – Practica: 12 × 1 uur = 12 uur – Bestuderen van de cursus literatuur: 7 × 10 uur = 70 uur – Voorbereiding van presentaties en colleges: 12 × 5 uur = 60 uur – werkstuk 144 uur

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  _Getoetste leerdoelen: 2-4, 8, 9

 • Mondelinge presentatie
  _Getoetste leerdoelen: 3-4, 8,9.

 • Participatie
  _Getoetste leerdoelen: 5, 8,9.

 • Opdracht 1 Actieve participatie in colleges blijkend uit een wekelijkse A4 samenvatting van het voor geschreven stof.
  _Getoetste leerdoelen: 2, 5, 8, 9.

 • Opdracht 2 Het vinden van bronnen anders dan geschreven die betrekking hebben op de voorgeschreven stof.
  _Getoetste leerdoelen: 2, 3, 5, 8, 9.

 • Opdracht 3 Het presenteren van een referaat dat als basis dient voor het te schrijven werkstuk.
  _Getoetste leerdoelen: 1 – 9.

Weging
Werkstuk: 50%
Referaat: 10%
Participatie:20 %
Opdracht 1: 10%
Opdracht 2: 5%
Opdracht 3: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn

Deadlines
Voor het inleveren van de werkstukken geldt de “aangegeven deadline”: [Onderwijsadministratie vult de juiste link in].

Herkansing
Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de “aangegeven deadline”: [Onderwijsadministratie vult de juiste link in].

Blackboard

Cursus literatuur, opdrachten en mededelingen zullen op Blackboard geplaatst worden.

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van programma, studiemateriaal, power point presentaties van de docent, announcements.

Blackboard

Literatuur

Teksten zullen beschikbaar worden gesteld op Blackboard en voor handen zijn in fysiek vorm in de bibliotheek van het Afrika Studie Centrum

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Prof. Dr. J.B.Gewald
Tel. 071 5273115
Office hours: Wednesdays, 15.00 – 17.00, Huizinga 2.72a

Opmerkingen

Laptop Beleid
Om te zorgen dat iedereen zijn aandacht bij het onderwerp houdt, is het niet toegestaan een laptop te gebruiken tijdens de colleges.
De studenten worden geacht voorafgaand aan het college of referaat de voorgeschreven cursusliteratuur te hebben bestudeerd.
Er bestaat een aanwezigheidsplicht voor dit college.
Afmeldingen met bewijs dienen vooraf schriftelijk minstens 24 uur voor het college te worden ingeleverd bij de docent. Indien een student zich afmeld dient er een aanvullende opdracht te worden gemaakt.
De student zal worden geschrapt uit het college indien hij of zij drie of meer colleges mist.