Studiegids

nl en

Biomedical Academic Scientific Training 1A

Vak
2015-2016

Doel

Het lijnonderwijs Biomedical Academic Scientific Training (BAST) beoogt BW-studenten, naast de vakinhoudelijke opleiding die in de diverse thematische blokken aan bod komt, te onderwijzen en trainen om als biomedische wetenschapper op academisch niveau te denken en handelen. De aan het LUMC opgeleide BW-er kan meedenken over toepassingen van biomedisch onderzoek en -technologie en is er zich van bewust dat niet alleen de effectiviteit van de nieuwe toepassing van belang is maar dat ook nagedacht moet worden over de ethische implicaties en de impact van een nieuwe toepassing op de leefwereld en de samenleving. Deze week sluit aan bij de jaaropdracht waarmee de ethische aspecten van de opdracht verstevigd kunnen worden en met de juiste argumenten omlijst kunnen worden .

Beschrijving

In dit onderdeel 1A zal de student nader ingaan op de ethische aspecten die verbonden zijn aan het uitvoeren van biomedisch onderzoek. Na deze week is de student niet alleen bekend met de normatieve en maatschappelijke implicaties van biomedisch onderzoek maar ook met de ethische implicaties. De student verdiept hiermee het inzicht in de verwevenheid tussen wetenschap, technologie en samenleving. De student kan na deze week de argumenten en overwegingen voor of tegen een bepaald biomedisch onderzoek en haar toepassing op een rij zetten vanuit ethisch perspectief.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en werkgroepen

Toetsing

De week wordt afgesloten met een tentamen betreffende uit meerkeuzevragen, openvragen en een reflectievraag