Studiegids

nl en

Thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte

Vak
2015-2016

Beschrijving

Onderwerp van het thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte (GTA) is de vormgeving van het geneesmiddel en het transport naar de plaats van werking. Het thema bestaat uit 3 onderdelen die onderling nauw samenhangen:

Fysische Farmacie
Het doel van dit onderdeel is om de achtergrond te belichten van fysische verschijnselen en processen in relatie tot de chemie/farmacie. De student verkrijgt inzicht in 5 basale onderdelen. Deze kennis is belangrijk voor de ontwikkeling en stabiliteit van biomoleculen/geneesmiddelen en de toedieningsvormen hiervan. Ook geeft de behandelde stof in het college meer inzicht in fasengedrag en thermodynamische parameters.

Belangrijke aspecten van dit onderdeel zijn:

 • Moleculaire krachten en membranen

 • Fasenleer van 1- en 2-componentsystemen

 • Thermodynamica: de 1e en 2e hoofdwet, de ideale gaswet, begrippen als warmte, energie, enthalpie, entropie, Gibbs- en Helmontz-vrije energie, thermodynamische potentiaal, pV-diagrammen, isotherme/isochore/isobare/adiabatische processen.

 • Grensvlakchemie: grensvlakspanning en adsorptie aan oppervlakken, wet van young-laplace spreidingscoefficient, micellen, vergelijking van Gibbs,

 • Colloidchemie: vloeibaarkristallijne systemen, vesicles, DLVO theorie, electrostatische- en van der Waals-interacties, Debye-Huckel-benadering, surfactants

Drug Delivery and Targeting: Theorie
Na het volgen van dit onderdeel heeft de student basiskennis van en inzicht in diverse toedieningsroutes voor geneesmiddelen, toedieningsvormen voor deze toedieningsroutes en de bereiding en analyse van toedieningsvormen.

Belangrijke aspecten van dit onderdeel zijn:

 • fysiologische factoren die een rol spelen bij de afgifte en opname van geneesmiddelen uit de diverse toedieningsvormen

 • de bereiding van toedieningsvormen voor diverse toedieningsroutes

 • het gebruik en de functie van hulpstoffen voor een toedieningsvorm

 • de invloed van deze stoffen hebbenop het uiteindelijke product

 • de analyse van het product en de afgifte van de werkzame stof uit de toedieningsvorm, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van farmaceutische preparaten en onderzoek naar nieuwe toedieningsvormen, met een focus op biologicals en vaccins.

 • kennismaking met algemene begrippen en strategieën in ‘drug targeting’

 • begrip van het mechanisme van receptor-gemedieerde endocytose en haar exploitatie als opnameroute voor geneesmiddelen in ‘drug targeting’

 • inleiding in de gestuurde gentherapie

 • integratie van geneesmiddelontwerp en -afgifte: nieuwe technologische ontwikkelingen

 • toepassing van gestuurde geneesmiddelafgifte in de behandeling van hart- en vaatziekten

Drug Delivery and Targeting: Practicum

Het laatste onderdeel beoogt de student door middel van practica kennis te laten maken met de verschillende toepassingen van de onderwerpen die in de colleges aan bod zijn gekomen. Studenten volgen het practicum op de labs van het cluster BioTherapeutics.

Belangrijke aspecten zijn:

 • Zelfstandig onderzoek doen (zowel individueel als in een groep)

 • Datainterpretatie (verwerken en interpreteren van verworven onderzoeksresultaten)

 • Literatuuropdracht (kritisch lezen/opzoeken van literatuur en hieruit nieuwe informatie naar voren brengen)

 • Schriftelijk en mondeling rapporteren

 • Experimentele opzet schrijven

 • Multitasking

Coordinator

Dr. Jeroen van Smeden en Dr. Janine Geerling

Doelgroep

BFW2

Toegangseisen

Basiskennis fysica, adequate kennis van chemie, celbiologie en fysiologie.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, theoretische opdracht en practica, incl, rapportage

Literatuur

Wordt verstrekt via Blackboard (diverse hoofdstukken uit boeken en wetenschappelijke publicaties)

Leerdoelen

Kennis van de belangrijke aspecten genoemd in de beschrijving.

Toetsing

Tentamen (individueel), Posterpresentatie (groepsgewijs), Onderzoeksverslag (individueel), Theoretische opdracht (groepsgewijs), Meetrapport (groepsgewijs)

Aanmelden

Voor dit vak dien je per onderdeel apart te registreren in uSis zodat voor de docenten duidelijk is welke onderdelen je gaat volgen. Indien je alleen een tentamen gaat herkansen dien je je niet in te schrijven voor deelname aan het practicum en v.v.